Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer

I våra policyer och riktlinjer har vi fastställt krav och förväntningar på våra motparter och på oss själva.


Antikorruption

SEK tar ställning mot all form av korrupt beteende. Vi stöder och följer internationella initiativ som motverkar korruption och annan finansiell brottslighet. SEK är medlem i Transparency International Business Group.

Läs SEK:s anti-korruptionspolicy.

Mänskliga rättigheter

SEK stöder FN:s ramverk för företagande och mänskliga rättigheter och ställer krav på exportföretag att respektera mänskliga rättigheter.

Läs vår policy om mänskliga rättigheter.

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Vi på SEK har en skyldighet att stänga kanaler som penningtvättare använder och skydda bolaget från att användas för penningtvätt och terroristfinansiering.  För SEK gäller bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Läs vår policy avseende penningtvätt och finansiering av terrorism.

Hållbar finansiering

SEK utvärderar affärsetiska, sociala och miljömässiga aspekter i samband med vår utlåning. Vid finansiering av större projekt följer SEK villkoren i OECD Common Approaches och Ekvatorprinciperna.

Läs vår policy om hållbar finansiering

Läs OECD:s Common Approaches

Läs Ekvatorprinciperna

Affärsetik

Affärer ska göras på ett affärsetiskt och transparent sätt. Vår uppförandekod fungerar som en kompass för oss. Vi jobbar aktivt för att motverka korruption och annan finansiell brottslighet.

Läs vår policy om affärsetik.

Jämställdhet och mångfald

SEK ska vara en attraktiv arbetsgivare där jämställdhet och mångfald är naturliga delar av arbetsplatsen.

Läs vår policy om jämställdhet och mångfald.

Miljö

Vi på SEK arbetar för minskad miljöbelastning i vår egen verksamhet och i samband med affärer.

Läs vår miljöpolicy.

SEK