Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete

SEK:s hållbarhetsarbete styrs av vårt uppdrag, internationella riktlinjer och våra intressenters förväntningar. Vi har olika fokusområden för att strukturera arbetet.


Hållbar finansiering betyder att vi ska utvärdera sociala och miljömässiga risker vid utlåning till exportföretag och deras kunder. Alla våra kunder ska uppleva att vi ställer hållbarhetskrav.

Vi stödjer Global Compact.
Catrin Fransson, VD

Affärsetik innebär att vi ska agera affärsetiskt och ställa samma krav på våra underleverantörer och kunder. Vårt mål är att 100 procent av våra kunder och underleverantörer ska åta sig att följa våra riktlinjer.

Jämställdhet och mångfald ska vara naturliga delar av vår arbetsplats. Vårt mål är att ha minst 40 procent kvinnliga chefer. Vi strävar även efter att minst 25 procent av våra medarbetare ska ha en utländsk bakgrund.

Vår egen miljöpåverkan kommer framförallt från våra tjänsteresor och energiförbrukningen i kontorslokaler där vi arbetar.

Läs mer om hur vi når målen, vilka hållbarhetsstrategier vi har och mycket annat i vår årsredovisning.

Svensk Exportkredit och Bank of China har 2014 ingått ett avtal för finaniering av miljöprojekt och svensk miljöteknik i Kina.

Läs mer om samarbetet här.

SEK