Vår upplåningsverksamhet

SEK:s uppdrag innebär att vi alltid, även i finansiellt svårare tider, ska kunna förse vår kunder med krediter. Det ställer krav på en omfattande och pålitlig upplåningsverksamhet. SEK ska dessutom ha en likviditetsbuffert, som inte bara klarar sämre förutsättningar för upplåning, utan också täcker de tidvis mycket stora utestående offerterna till förmån för svensk export. SEK har ingen refinansieringsrisk, och alla krediter är fullt ut finansierad till förfall.

SEK:s upplåning består av stora globala benchmarklån, andra publika obligationslån och så kallade private placements.

  • De globala benchmarklånen säljs av banksyndikat på en öppen marknad till investerare över hela världen.

  • Publika obligationslån riktas, i motsats till benchmarklånen, till specifika marknader, som institutionella eller privata placerare, i ett eller flera länder.

  • Private placements är skräddarsydda lånestrukturer riktade till en eller ett fåtal investerare. Private placements kan antingen vara av typen Plain Vanilla eller strukturerade beroende av investerarens behov.

SEK är den enda svenska aktör som hittills gett ut obligationslån på den globala benchmarkmarknaden. Dessa lån har mottagits väl av marknaden och SEK är en välkänd emittent på både den japanska och den amerikanska privatobligations-marknaden.

SEK är en erfaren emittent av strukturerade obligationer och har varit aktiv på denna marknad i nästan tjugo år. Utförandet av strukturerade obligationer där avkastningen kopplas till värdeutvecklingen av ett underliggande tillgångsslag, som aktier, råvaror, valutor och räntor.

SEK ger även ut kreditlänkade lån där det belopp som investeraren ska erhålla är beroende av tredje parts betalningsförmåga. Produkterna avviker från SEK:s vanliga obligationslån genom att investeraren tar kreditrisk på en definierad tredje part, såsom ett företag eller en stat.

För information om upplåning i lokal valuta -  Emerging Markets

SEK:s långa nyupplåning uppgick till USD 11 miljarder under 2010.