Hoppa till innehåll

Hållbarhetsbarometern

Hållbarhetsbarometern är en rapport från SEK som helt fokuserar på exportföretagens hållbarhetsarbete. Alltifrån deras hållbarhetskrav på leverantörer och kunder till planerade investeringar för att minska sin klimatpåverkan.

Nedan presenteras resultat och analys för de sex frågor som ingår i Hållbarhetsbarometern. Totalt 201 exportföretag har svarat på undersökningen och intervjuerna genomfördes under perioden 4 april–5 maj 2022.

Några slutsatser

  • Andelen exportföretag som planerar investera för att sänka sin klimatpåverkan är på en fortsatt relativt hög nivå.
  • Åtta av tio exportföretag ställer rutinmässigt hållbarhetskrav på sina leverantörer och inkluderar såväl klimat/miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption, vilket är en mycket hög andel.
  • En betydligt mindre andel av exportföretagen har som rutin att ställa hållbarhetskrav på sina kunder vilket tyder på att företagen har en bit kvar vad gäller att hantera hållbarhetsrisker i hela värdekedjan.

Planerar ni att göra investeringar i er verksamhet i syfte att minska klimatpåverkan, de närmaste 12 månaderna?

Totalt 63 procent av exportföretagen anger att de planerar att göra investeringar under det närmaste året i syfte att minska sin klimatpåverkan. Det är en marginell minskning jämfört med i höstas då motsvarande andel var 66 procent. Fler stora företag än små företag anger att de kommer att investera i grön omställning.

Eftersom investeringar sker av fler skäl än att primärt sänka sin klimatpåverkan är det sannolikt att andelen företag som planerar investeringar är högre än resultatet visar. I de fallen kan en lägre klimatpåverkan bli en positiv bieffekt av investeringen.

Två tredjedelar planerar att göra investeringar för att minska sin klimatpåverkan, vilket är en relativt hög andel. Motiven till investeringarna kan vara att företagen bedömer att gröna investeringar är lönsamma. Det kan också handla om att framtidssäkra sitt företag eller vara en följd av striktare regleringar.

Att företag inte planerar några investeringar behöver inte betyda att de inte bryr sig om företagets klimatpåverkan. Det kan till exempel bero på att de redan har investerat eller att verksamheten är av en karaktär som inte kräver det, exempelvis IT-utveckling.

Den marginella nedgången tyder på att den geopolitiska oron i omvärlden inte har påverkat företagens investeringsvilja i klimatpåverkande åtgärder, åtminstone inte på kort sikt. Tvärtemot kan stigande energipriser till följd av Ukrainakriget snabba på investeringar som sänker energiförbrukningen.

Stora företag har generellt större kapacitet än mindre att genomföra investeringar i syfte att minska klimatpåverkan. 75 procent av de stora företagen planerar investeringar men bara 42 procent av de små. Projekt för att ställa om sin verksamhet är ofta komplex, resurs- och kostnadskrävande, vilket kan vara en förklaring till att en del mindre företag skjuter investeringarna på framtiden.

Ställer ni rutinmässigt hållbarhetskrav på era leverantörer gällande följande områden?

Ungefär åtta av tio exportföretag har som rutin att ställa hållbarhetskrav på sina leverantörer vid en exportaffär. Resultatet i Hållbarhetsbarometern visar att företagen i sin kravställan på leverantörer arbetar brett och inkluderar krav inom flera hållbarhetsområden – klimat/miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption.

Det är betydligt fler stora företag än små, som ställer hållbarhetskrav. Av de små företagen anger tre av tio att de inte ställer några krav alls. En förklaring kan vara en obalans i maktförhållande mellan köpare och säljare. En annan skulle kunna vara att stora företag har större resurser att arbeta systematiskt och rutinmässigt med sina leverantörer. Stora företag träffas dessutom av regelverken i högre utsträckning än små.

Resultatet i barometern indikerarar att exportföretagen oftare ställer krav på den de köper av (sin leverantör) än den de säljer till (sin kund).

Ställer ni rutinmässigt hållbarhetskrav på era kunder gällande följande områden?

Drygt en tredjedel av företagen ställer rutinmässigt hållbarhetskrav på sina kunder gällande klimat/miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. Det är alltså fler företag, 42 procent, som inte ställer krav än som gör det. Vart femte företag anger att de inte vet om företaget ställer krav på sina kunder.

Detta visar att många företag fortfarande har en väg att gå vad gäller att ta hänsyn till hållbarhetsrisker i hela sin värdekedja. Historiskt har fokus ofta legat på hållbarhetsrisker i den egna verksamheten samt i leverantörsled, men nu blir det allt viktigare att ha kontroll på hela värdekedjan, inklusive slutanvändaren.

Skillnaden i agerande mellan stora och små företag är tydlig även här. Medan fyra av tio av de stora företagen rutinmässigt ställer hållbarhetskrav på sina kunder är det bara två av tio små företag som gör detsamma.

Upplever ni att hållbarhetskraven från era kunder har förändrats under det senaste året?

Totalt 60 procent av exportföretagen upplever att deras kunder ställer högre krav på hållbarhet under det senaste året, vilket är i linje med förra vårens mätning.

Stora företag upplever i högre utsträckning än små att kraven har höjts vilket kan bero på att det finns en högre förväntan på att stora företag tar ansvar för sin påverkan.

En hög andel av exportföretagen upplever fortsatt ökade hållbarhetskrav från sina kunder. Det stämmer med överens med SEK:s uppfattning att kunder idag generellt ställer allt högre krav på sina leverantörer. När kunder ställer krav på sina leverantörer skapas ett starkt förändringstryck. Detta innebär att om exportföretag vill vara relevanta framöver behöver det finnas ett trovärdigt hållbarhetsarbete.

Upplever ni att produkter och tjänster med lägre klimatpåverkan än likvärdiga produkter har konkurrensfördelar?

Två av tre exportföretag anger att produkter och tjänster med lägre klimatpåverkan än andra likvärdiga produkter innebär en konkurrensfördel. Resultatet visar också att det är fler stora företag som ser dessa fördelar, jämfört med små företag. Frågan är ny för 2022 års Hållbarhetsbarometer och därför finns ingen referens till tidigare mätning.

Att en stor andel företag upplever att det är en konkurrensfördel att erbjuda produkter och tjänster med lägre klimatpåverkan tyder på att fler och fler kunder gör medvetna val. I förlängningen medför detta att företag som inte kan erbjuda det till sina kunder blir mindre relevanta och får svårt att hävda sig i konkurrensen. Svenska exportföretag, som ofta ligger relativt långt framme i sitt arbete med att ställa om sin verksamhet till minskad klimatpåverkan, kan därmed få fördelar jämfört med sina konkurrenter.

Resultatet visar att vart femte företag inte ser några konkurrensfördelar mellan en produkt eller tjänst med lägre klimatpåverkan och en likvärdig. Ungefär en lika stor andel svarar att de inte vet om det finns några konkurrensfördelar, vilket kan bero på att en del produkter och tjänster har en relativt låg klimatpåverkan.

Att en produkt med lägre klimatpåverkan ändå anses skapa ett värde hos en så stor andel av exportföretagen är intressant med tanke på utmaningarna med att mäta vad som faktiskt är påvisbar klimateffekt av en viss produkt eller tjänst.

Upplever ni att kraven på hållbarhetsrapportering under det senaste året har:

Tre av fyra exportföretag upplever att kraven på hållbarhetsrapportering under det senaste året har ökat, och andelen är betydligt högre bland stora företag jämfört med små. Fyra av tio små företag upplever ingen skillnad i kraven på hållbarhetsrapportering. Frågan är ny för 2022 därför finns ingen referens till tidigare mätning.

Krav på hållbarhet och transparens ökar från alla intressenter såväl från kunder, investerare som anställda. Att trycket är högt från kunder visar ovanstående resultat, där hela 60 procent av exportföretagen upplever att deras kunder ställer högre krav på hållbarhet under det senaste året.

En förklaring till att en så hög andel anser att kraven på rapportering ökat kan bero på att investerare och finansiärer ställer högre krav på öppenhet, redovisning och ansvarstagande.

Att det är fler stora företag jämfört med små som upplever ökade krav på hållbarhet, kan bero på att de små företagen har enklare finansiella behov och därför inte träffas av till exempelvis bankers krav på information om hållbarhet.

Sök