Hållbarhetsrapporter

Hållbarhetsrapporter

Öppenhet och transparens är en förutsättning för ett hållbart företagande. Förutom svenska lagar och förordningar, följer SEK internationella riktlinjer för hållbarhetsrapportering.


Om hållbarhetsrapporten

SEK:s hållbarhetsrapport redovisas som en integrerad del av årsredovisningen och är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI). Detaljerad information om våra hållbarhetsfrågor hittar du i ett särskild notpaket som vi kallar för hållbarhetsnoter.

Årsredovisning 2019

Global Reporting Initiative

SEK följer Global Reporting Initiative’s (GRI) som är ett internationellt redovisningsramverk för hållbarhetsredovisning. Vi använder bland annat GRI:s metodik för att identifiera våra intressentgrupper och väsentliga hållbarhetsfrågor som vi redovisar. I vårt GRI index hänvisas till hållbarhetsinformation på olika ställen i vår årsredovisning.

FN Global Compact

Som medlem i Global Compact sammanställer SEK årligen en så kallad Communication on Progress som visar hur vi arbetar med hållbarhetsinitiativ som ingår i Global Compact.

Communication on Progress

Vill du veta mer om våra hållbarhetsrapporter?

Kontakta Johan Henningsson, hållbarhetschef på SEK.

Telefon: +46 8 613 83 00

johan.henningsson@sek.se

Klimat och miljöredovisning

Varje år avger SEK en klimat- och miljöredovisning av vår verksamhet.

Agenda 2030

SEK har kartlagt hur vår verksamhet bidrar till Agenda 2030. Vi har valt att fokusera på FN:s globala hållbarhetsmål nr 11, Hållbara städer och samhällen. Export av svenskt miljökunnande kan bidra till hållbar stadsutveckling i många delar av världen.

Ekvatorprinciperna

SEK har skrivit under Ekvatorprinciperna som är ett globalt ramverk för att utvärdera och hantera miljömässiga och sociala risker i samband med finansiering av projekt. Vi redovisar vårt arbete för att uppfylla Ekvatorprinciperna och de projekt vi finansierar varje år som enligt Ekvatorprinciperna klassas som potentiellt hög risk.

SEK:s rapport 2019 avseende implementeringen av Ekvatorprinciperna

Läs mer om Ekvatorprinciperna

SEK