Bolagsordning


Bolagsordning

Bolagsordning för Aktiebolaget Svensk Exportkredit

§ 1 Firma

Bolagets firma är Aktiebolaget Svensk Exportkredit och på engelska språket Swedish Export Credit Corporation. Bolaget är publikt (publ).

Bolaget är ett kreditmarknadsbolag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och står under tillsyn av Finansinspektionen.

§ 2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att på kommersiella grunder bedriva svensk och internationell finansiell verksamhet i enlighet med lag (2004:297) om bank och finansieringsrörelse med syfte att främja verksamhet med svenskt intresse som direkt eller indirekt avser svensk exportindustri, inklusive svensk infrastruktur, och i övrigt stärka det svenska näringslivets internationalisering och konkurrenskraft.

Med finansiell verksamhet avses främst att:

 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,
 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar,
 3. på annat sätt medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),
 4. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden,
 5. medverka vid värdepappersemissioner,
 6. lämna råd avseende nämnda verksamheter,
 7. förvalta och idka handel med värdepapper,
 8. förvärva fast och lös egendom i den mån så anses erforderligt för bolagets verksamhet samt då så erfordras för att skydda bolagets fordringar,
 9. bedriva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 10. samt att bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst enmiljardfemhundramiljoner (1.500.000.000)

kronor och högst sexmiljarder (6.000.000.000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst enmiljonfemhundratusen (1.500.000) och högst sexmiljoner (6.000.000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst sex (6) högst nio (9) ledamöter utan suppleanter.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma skall sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

§ 10 Bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm.

Årsstämma ska hållas en gång årligen inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. val av ordförande vid stämman
 2. upprättande och justering av röstlängd
 3. godkännande av dagordningen
 4. val av en eller två justeringsmän
 5. fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. beslut om

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt       koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

 1. fastställelse av arvoden till styrelsen och revisorerna
 2. bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman
 3. val av styrelseledamöter
 4. val av styrelseordförande
 5. i förekommande fall bestämmande av antal revisorer och suppleanter
 6. i förekommande fall val av revisorer och suppleanter
 7. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551).

—————————————————-

Antagen vid årsstämma den 29 april 2010

 

SEK