SEK:s ÅR segrare i ”Bästa redovisning av hållbarhet”


Första pris till SEK för hållbarhetsredovisning

SEK har vunnit första pris i FAR:s (Föreningen auktoriserade revisorer) tävling ”Bästa redovisning av hållbarhet” för bolagets Årsredovisning 2016.

I tävlingen ingår alla svenska företag som har hållbarhetsinformation som är externt bestyrkt med vedertagen standard. Bland annat granskar juryn styrelsens ansvar, väsentlighet och involvering av intressenter, mål och strategier, risker och möjligheter, värdeskapande, integrering och innovation samt anpassning till ny lagstiftning.

Motiveringen lyder:
”Årsredovisning, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsredovisning bildar tillsammans en genomarbetad helhet där hållbarhetsfrågorna naturligt integreras i företagets rapportering. Styrelsen tar i redovisningen ansvar för såväl finansiell och icke-finansiell rapportering. Redovisningen är framsynt – SEK, AB Svensk Exportkredit, har bland annat påbörjat anpassningen till kraven i årsredovisningslagen och beaktar på ett relevant sätt FN:s hållbarhetsmål. Trots att redovisningen är informativ är den koncis och användarvänlig.”

– Det är ett fantastiskt betyg för kommunikationen av SEK:s hållbarhetsarbete och det inspirerar oss att utveckla oss ännu mer. Arbetet med att utveckla hållbarhetsredovisningen har varit en resa på flera år och har involverat många delar av organisationen, från styrelse ned till enskilda medarbetare. Det har verkligen varit ett lagarbete, säger Edvard Unsgaard och Helena Engnér Aili på SEK.

Läs mer om priset här

Om priset

FAR har sedan 2003 årligen delat ut priset Bästa redovisning av hållbarhet. Syftet med priset är att belöna de företag som på ett föredömligt sätt redovisar sitt hållbarhetsarbete.

Det grundläggande kriteriet för att redovisningen ska kvalificera till tävlingen ”Bästa redovisning av hållbarhet” är att hållbarhetsinformationen är externt bestyrkt i enlighet med vedertagen standard, till exempel RevR 6 eller ISAE3000, samt att granskningen har skett av en FAR-ansluten revisionsbyrå.

Alla svenska företag som har hållbarhetsinformation som uppfyller detta kriterium ingår i tävlingen och utvärderas av juryn. Förra årets pristagare ingår inte i årets tävling. 20-25 redovisningar går vidare till slutomgången i vilken hållbarhetsinformationen utvärderas och poängsätts utifrån nio kriterier.

Varje redovisning utvärderas av två byråer som inte får vara den byrå som utfört granskning av redovisningen.

SEK