Bokslutskommuniké 2014: Hög utlåning och nöjda kunder – 2015 vill vi göra ännu mer för kunderna


Vår nyutlåning till svenska exportföretag och till deras kunder uppgick under 2014 till Skr 57,1 miljarder (55,7). De något ökade utlåningsnivåerna beror bland annat på att det funnits ett fortsatt behov av långfristig exportfinansiering. Vi har även till stor del refinansierat kundernas förfall och har också breddat kundbasen. Den utestående offertvolymen har ökat och uppgick till Skr 78,4 miljarder vid periodens slut (65,5 vid utgången av 2013). Volymen ny slutkundsfinansiering uppgick för 2014 till Skr 33,9 miljarder (39,0). Volymen ny direktfinansiering uppgick till Skr 23,2 miljarder (16,7). Rörelseresultatet var uppgick till Skr 1 629 miljoner (1 408) och avkastning på eget kapital till 8,1 procent (7,4), vilket överträffade ägarens lönsamhetsmål.

Utvecklingen av svensk export under 2014 har påverkats av att utvecklingen i EU, som står för 60 procent av den svenska exporten, tappat kraft. Även de geopolitiska riskerna påverkar svenska exportörer. Två av tre tillfrågade företag i vår senaste Exportkreditbarometer från december säger att deras affärsverksamhet har påverkats negativt av ökad geopolitisk oro. Exportkreditbarometern visade även att de svenska exportföretagen har ett bra utgångsläge om de geopolitiska riskerna minskar. Deras finansiella situation är bra, finansieringsmöjligheterna är goda och framförallt de större företagen har god tillgång till kapitalmarknaden för sin upplåning. Även det förmånliga ränteläget och den svagare kronan är positiva faktorer för svenska exportmöjligheter.

Förutsättningarna på upplåningsmarknaden är goda. Marknaden är stark och stabil och upplåningskostnaderna har minskat.

Vår strategiska utmaning framåt är hur vi kan öka kundnyttan för de svenska exportörerna med förbättrad lönsamhet. Flera aktiviteter initierats för att öka såväl organisatorisk effektivitet som kapitaleffektivitet. Organisationen har förenklats för att omfatta färre nivåer och vi har skapat en tydligare beslutsordning. Kundorganisationen har samordnats och en särskild enhet har tillsatts för att arbeta med medelstora företag

–          Sammanfattningsvis innebär de förändringar vi gör att vi kan bistå exportörerna ännu bättre under 2015 genom att erbjuda befintliga kunder fler produkter och nå nya kunder . På det sättet kan vi uppfylla vår vision att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

Resultat helåret 2014

  • Nyutlåningen uppgick till Skr 57,1 miljarder (55,7)
  • Räntenettot uppgick till Skr 1 578 miljoner (1 555)
  • Rörelseresultatet uppgick till Skr 1 629 miljoner (1 408)
  • Nettoresultatet uppgick till Skr 1 260 miljoner (1 090)
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 8,1 procent (7,4)
  • Utestående offertvolym uppgick till Skr 78,4 miljarder vid periodens slut (65,5 vid utgången av 2013)
  • Kärnprimärkapitalrelationen enligt CRR var 16,9 procent vid periodens slut (19,5 enligt Basel II vid utgången av 2013)

Läs hela Bokslutskommunikén 2014 här

Kontakt

Edvard Unsgaard, Kommunikationschef

08-613 84 88

SEK