Bokslutskommuniké 2015: Nya kunder och hög nyutlåning


Efterfrågan på SEK:s nyutlåning ökade under andra halvåret och uppgick totalt för hela 2015 till Skr 104,6 miljarder (57,1). Aktivitetsnivån under det fjärde kvartalet har varit god.

– Vi ser en ökad oro på kapitalmarknaderna och en generellt sett ökad aktivitet bland de svenska exportföretagen tack vare en bättre ekonomisk utveckling i framförallt Europa. Ytterligare en förklaring är att vi når ut till allt fler svenska företag. Sedan början av 2015 är SEK:s tjänster också tillgängliga för medelstora exportörer då vi avsatt särskilda resurser för att bistå denna grupp av företag, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

Den ovanligt höga volymen beror på den exportkredit som genomfördes för Brasiliens köp av stridsflygplanet Gripen från Saab. Det är den största utlåningsaffären någonsin för SEK och omfattar en utlåning från SEK motsvarande totalt Skr 41,9 miljarder.

SEK har fortsatt att utveckla samarbetet med EKN samt svenska och internationella banker för att nå ut till fler kunder med vårt erbjudande.

– Arbetet med att främja svensk export har intensifierats under hösten efter lanseringen av regeringens exportstrategi och vi har utökat samarbetet med de olika aktörerna inom Team Sweden. En stor ambition i arbetet med exportstrategin är att öka den svenska exporten till tillväxtländer. Hållbarhetsarbetet är av största vikt och vi har lång erfarenhet av att arbeta i komplexa marknader och att ställa etiska, sociala och miljömässiga krav på de affärer vi medverkar i. Vi fortsätter att löpande utveckla vårt hållbarhetsarbete tillsammans med andra aktörer, däribland EKN och de svenska exportföretagen som likt SEK har mycket höga ambitioner inom området, säger Catrin Fransson.

Det finansiella resultatet påverkades negativt av bland annat nedskrivningar av IT-investeringar, vilket inte fullt ut kompenserades av det högre räntenettot. Avkastningen på eget kapital efter skatt för året uppgick till 7,2 procent, vilket överstiger det av ägaren fastställda lönsamhetsmålet. SEK har en stark kapitalisering med en kärnprimärkapitalrelation på 21,6 procent vid årets slut (16,9).

Resultat helåret 2015
• Nyutlåningen uppgick till Skr 104,6 miljarder (57,1)
• Räntenettot uppgick till Skr 1 662 miljoner (1 578)
• Rörelseresultatet uppgick till Skr 1 535 miljoner (1 629)
• Nettoresultatet uppgick till Skr 1 187 miljoner (1 260)
• Avkastningen på eget kapital uppgick till 7,2 procent (8,1)
• Utestående offertvolym uppgick till Skr 57,1 miljarder vid periodens slut (78,4)
• Kärnprimärkapitalrelationen var 21,6 procent vid periodens slut (16,9)

Läs hela bokslutskommunikén här.

Kontakt:
Edvard Unsgaard
Kommunikationschef, + 46-8-613 84 88

SEK