Bokslutskommuniké 2016: Flera nya kunder under 2016


Det fjärde kvartalet 2016 avslutar ett år med en mer diversifierad utlåningsportfölj och där kundbasen för SEK haft en betydande ökning. Under årets sista kvartal hade SEK en nyutlåning på Skr 9,6 miljarder (21,6). Under helåret 2016 uppgick utlåningen till Skr 54,8 miljarder (104,6), där skillnaden mot föregående år i huvudsak är relaterad till SEK:s finansiering av Brasiliens köp av Saab:s Gripen-plan under 2015 på motsvarande 41,9 miljarder Skr. SEK har under 2016 fokuserat på att bredda kundbasen och erbjudandet.

”Under året har SEK fortsatt att arbeta för att nå nya kunder och bredda affären med befintliga kunder. Nykundsbearbetningen har varit framgångsrik och SEK har genomfört affärer med nya kunder bland både stora och medelstora företag, där medelstora företag är en relativt ny kungrupp” säger SEK:s VD Catrin Fransson.

Inom regeringens initiativ att samla exportfrämjare i Team Sweden fortskrider samarbetet och det gemensamma arbetet med att förbättra Sveriges exportnärings konkurrenskraft fortsätter.

”Vi arbetar även med övriga statliga exportfrämjare för att utveckla vår kommunikation gentemot företagen, för att förbättra informationen om det svenska exportkreditsystemet” säger SEK:s VD Catrin Fransson.

Rörelseresultatet för 2016 uppgick till Skr 1 002 miljoner (1 535). Resultatminskningen förklaras främst av ett lägre nettoresultat av finansiella transaktioner relaterat till orealiserade marknadsvärdesförändringar, vilket motverkades av att räntenettot steg till Skr 1 747 miljoner (1 662), motsvarande en ökning med 5 %. SEK har en stark kapitalisering med en total kapitalrelation på 25,1 % och god likviditet. SEK ligger över det kapitalmål som ägaren satt upp, men kommande regelverksförändringar kommer att balansera detta. SEK:s styrelse har föreslagit att utdelningen till ägaren ska uppgå till Skr 234 miljoner, motsvarande 30 procent av resultatet, vilket är i enlighet med målet. Avkastningen är dock under målet för 2016. SEK upprätthåller en fortsatt god beredskap att erbjuda finansieringslösningar till den svenska exportnäringen och genom detta bidra till att stärka den svenska exportnäringens fortsatta konkurrenskraft.

Resultat januari-december 2016

  • Räntenetto uppgick till Skr 1 747 miljoner (1 662)
  • Rörelseresultat uppgick till Skr 1 002 miljoner (1 535)
  • Nettoresultat uppgick till Skr 780 miljoner (1 187)
  • Nyutlåning uppgick till Skr 54,8 miljarder (104,6)
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 4,6 % (7,2 vid utgången av 2015)
  • Total kapitalrelation var 25,1 % vid periodens slut (24,5 vid utgången av 2015)
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till Skr 195 (297)

Läs mer här.

Kontakt:

Edvard Unsgaard, Kommunikationschef

+ 46-8-613 84 88

SEK