Delårsrapport 1 2016: Starkt första kvartal för SEK


SEK har haft ett starkt första kvartal och vi har haft god efterfrågan på alla typer av finansieringslösningar. Våra kunder har främst behov av exportkrediter och vi har förutom hög nyutlåning även hög offertvolym. Vår nyutlåning till svenska exportföretag och deras kunder uppgick under kvartalet till Skr 21,1 miljarder (10,8). Slutkundsfinansieringen uppgick till Skr 17,9 miljarder (8,2) och den sammanlagda totala volymen direktfinansiering uppgick till Skr 3,2 miljarder (2,6).

– Jämfört med det första kvartalet under 2015 ser vi generellt fler förfrågningar från svenska exportföretag. En förklaring till detta kan vara osäkerheten på kapitalmarknaden och en relativt god efterfrågan hos de svenska exportföretagen. Vi har fortsatt fokus på att bredda kundbasen och utveckla vårt kunderbjudande, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

SEK fortsätter också arbetet med Team Sweden.
– Vi har bland annat genomfört en delegationsresa tillsammans med andra svenska exportfrämjare och statsminister Stefan Löfven till Indien. Vi har även utvecklat vår regionala närvaro, dels genom vårt representationskontor i Göteborg, dels genom att tillsammans med EKN inleda ett samarbete med ett externt bolag som informerar om exportkreditsystemet samt marknadsför våra tjänster i norrlandslänen, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

Rörelseresultatet uppgick efter årets första tre månader till Skr 310 miljoner (343), räntenettot på Skr 429 miljoner (419) var något högre än motsvarande kvartal föregående år. SEK har stark kapitalisering med en total kapitalrelation på 23,7% och god likviditet. Detta innebär att vi är väl förberedda för att bistå fler kunder med finansieringslösningar och därmed bidra till att stärka svenska exportbolags konkurrenskraft.

Första kvartalet 2016

  • Nyutlåningen uppgick till Skr 21,1 miljarder (10,8)
  • Räntenettot uppgick till Skr 429 miljoner (419)
  • Rörelseresultatet uppgick till Skr 310 miljoner (343)
  • Nettoresultatet uppgick till Skr 245 miljoner (262)
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 5,8 procent (6,4)
  • Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till Skr 274 miljoner (297)
  • Utestående offertvolymen uppgick till Skr 42,5 miljarder vid periodens slut (57,1 vid utgången av 2015)
  • Totala kapitalrelationen var 23,7 procent vid periodens slut (24,5 vid utgången av 2015)
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till Skr 62 (66)

Läs mer i kvartalsrapporten. 

Kontakt: Edvard Unsgaard
Kommunikationschef, + 46-8-613 84 88

SEK