Delårsrapport 1 2017: Stabil utlåning första kvartalet


SEK:s första kvartal har präglats av hög aktivitet. Nyutlåningen under det första kvartalet uppgick till totalt Skr 17,5 miljarder (21,1) vilket är något lägre än motsvarande kvartal 2016.

Antalet genomförda transaktioner överstiger dock tidigare nivåer. Nykundsbearbetningen fortsätter enligt plan och SEK har attraherat nya kunder bland både stora och medelstora företag.

– Det är glädjande att se att arbetet med att diversifiera såväl kundbas som kunderbjudande ger fortsatt positiva resultat. Vår utlåning under första kvartalet uppvisar en god spridning av affärer med företag i olika branscher, med både befintliga och nya kunder samt med olika typer av finansieringslösningar, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

SEK:s bidrag till realiseringen av regeringens exportstrategi innebär bland annat ett ökat fokus på exportfinansiering till tillväxtländer och ett närmare samarbete med övriga exportfrämjare inom Team Sweden.

Under kvartalet har SEK haft god tillgång till de finansiella marknaderna och har bland annat emitterat en benchmarkobligation på USD 1,4 miljarder på 5 år som mottogs väl av investerarna.

Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till Skr 257 miljoner (310). Räntenetto och kostnader var i nivå med föregående år. Räntenettot påverkades negativt av en högre resolutionsavgift, vilket motverkades av lägre upplåningskostnader och ökade ränteintäkter från krediter. Det lägre resultatet förklaras främst av ett lägre nettoresultat av finansiella transaktioner.

– Vi är fortsatt väl förberedda för att bistå den svenska exportnäringen med finansieringslösningar och därigenom stärka den svenska exportens konkurrenskraft, avslutar SEK:s VD Catrin Fransson.

Resultat januari-mars 2017

  • Nyutlåningen uppgick till Skr 17,5 miljarder (21,1)
  • Räntenettot uppgick till Skr 430 miljoner (429)
  • Rörelseresultatet uppgick till Skr 257 miljoner (310)
  • Nettoresultatet uppgick till Skr 196 miljoner (245)
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 4,6 procent (5,8)
  • Totala kapitalrelationen uppgick till 21,5 procent vid periodens slut (25,1)
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till Skr 49 (62)

Kontakt:
Edvard Unsgaard, Kommunikationschef
+ 46-8-613 84 88

Läs kvartalsrapporten här.

SEK