PRESSMEDDELANDE: Delårsrapport 1 2018. SEK står rustade för att möta ökad efterfrågan på exportfinansiering


Årets första kvartal har präglats av en fortsatt stark utveckling för svensk export. Behovet av finansiering vid exportaffärer är stabilt både bland stora och medelstora bolag.

Företagens förväntningar på ökad exportefterfrågan är påtaglig. SEK har såväl den kompetens som beredskap som behövs för att möta deras finansieringsbehov, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

Samtidigt finns en god tillgång till finansiering på marknaden, vilket har påverkat SEK:s nyutlåning som under det första kvartalet varit lägre än samma kvartal föregående år och uppgick till Skr 13,0 miljarder (17,5).

Rörelseresultatet för perioden uppgick till Skr 180 miljoner (257). Ett stabilt resultat från utlåningsverksamheten motverkades av högre resolutionsavgift, effekter av en avvecklad investeringsportfölj samt negativa orealiserade värdeförändringar. SEK:s kapitalsituation och likviditet är fortsatt goda.

Resultat januari-mars 2018 (jämfört med januari-mars 2017)

  • Nyutlåningen uppgick till Skr 13,0 miljarder (17,5)
  • Räntenettot uppgick till Skr 382 miljoner (430)
  • Rörelseresultatet uppgick till Skr 180 miljoner (257)
  • Nettoresultatet uppgick till Skr 136 miljoner (196)
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 3,1 procent (4,6)
  • Totala kapitalrelationen uppgick till 22,3 procent (12/2017: 23,0)
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till Skr 34 (49)

Ladda ner delårsrapporten för Q1 2018 här

Kontakt

För mer information, kontakta:
Petra Könberg, chef Marknad & Affärsutveckling
Tel: 0761 49 83 09

Maila Petra

Finansiella rapporter

Till SEK:s pressrum

SEK