Delårsrapport 2 2015 - God beredskap för nyutlåning


SEK:s nyutlåning till svenska exportföretag och till deras kunder under det första halvåret uppgick till sammanlagt Skr 24,7 miljarder (29,4), varav slutkundsfinansieringen uppgick till Skr 18,9 miljarder (17,5) och direktfinansieringen till Skr 5,8 miljarder (11,9). De lägre volymerna direktfinansiering beror på god tillgång till finansiering via marknaden för de svenska exportörerna under första halvåret.

–          De svenska företagen hade god tillgång till finansiering. Vi har genomfört flera affärer, såväl större som mindre, som är viktiga för svensk exportnäring, vilket visar att vi spelar en viktig roll som marknadskompletterande aktör, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

Vi har under andra kvartalet genomfört vår första emission av gröna obligationer. Det var en obligation på USD 500 miljoner med en löptid på 5 år. Vårt ramverk för gröna obligationer innehåller ett mått på CO2-reduktion i de projekt som finansierats. Investerarna får därmed ett verktyg för att utvärdera positiva klimateffekter i sina investeringar. Obligationen blev övertecknad på kort tid trots en osäker upplåningsmarknad.

De svenska exportföretagen har ett bra utgångsläge för att öka exporten. Det framgår både i våra egna kontakter med företagen och av vår senaste Exportkreditbarometer som vi presenterade i början av juni.

–          Efter att Greklandskrisen de senaste veckorna skapat osäkerhet har vi dock sett tendenser till att kunder hör av sig till oss för finansiering som sannolikt annars skulle ha genomförts i kapitalmarknaden, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

Kärnkapitalrelationen ökade till 20,7 procent (16,9 procent). Sammantaget är vår beredskap att fullgöra vårt uppdrag, att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiering för svensk exportnäring, fortsatt hög.

 

Resultat första halvåret 2015

  • Nyutlåningen uppgick till Skr 24,7 miljarder (29,4)
  • Räntenettot uppgick till Skr 818 miljoner (720)
  • Rörelseresultatet uppgick till Skr 697 miljoner (836)
  • Nettoresultatet uppgick till Skr 533 miljoner (649)
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 6,6 procent (8,5)
  • Utestående offertvolym uppgick till Skr 92,2 miljarder vid periodens slut (78,4 vid utgången av 2014)
  • Kärnprimärkapitalrelationen var 20,7 procent vid periodens slut (16,9 vid utgången av 2014)

 

Läs mer här i bifogade rapport.

Kontakt: Edvard Unsgaard, Kommunikationschef, + 46-8-613 84 88

SEK