Delårsrapport 2 2014 - SEK spelar viktig roll för långfristig och hållbar finansiering


SEK:s nyutlåning till svenska exportföretag och till deras kunder uppgick under första halvåret till sammanlagt Skr 29,4 miljarder (38,1). Efterfrågan på finansiering från SEK har varit god, även om volymerna inte var lika höga som under första halvåret 2013 då nivån på slutkundsfinansiering var ovanligt hög. Nivåerna på ny slutkundsfinansiering under första halvåret 2014 uppgick till Skr 17,5 miljarder (27,4). Volymen ny direktfinansiering uppgick till Skr 11,9 miljarder (10,7).

Tillgången till finansiering upplevs av de stora exporterande företagen som god, medan den av de mindre exportföretagen upplevs som sämre, enligt SEK:s Exportkreditbarometer som publicerades i juni. Kronkursen bedöms inte längre som ofördelaktig av företagen och kostnaden för finansiering har påverkats positivt av ett lägre ränteläge. Trots den goda tillgången till kapital på marknaden i dagsläget så har alltså efterfrågan på finansiering från SEK legat på en relativt hög nivå. Volymen för finansiering till exportföretagen, så kallad direktfinansiering, har ökat något medan volymen för finansiering till de svenska exportörernas kunder, slutkundsfinansiering, minskat till motsvarande nivåer som de senaste åren.

–          Under mina första månader som VD på SEK har jag haft förmånen att träffa många av våra kunder. Det är viktigt för mig att förstå vilka förväntningar våra kunder har på våra samarbeten och vilka delar av vår verksamhet de anser att vi kan utveckla. Den samlade bilden från mina möten är att våra kunder är mycket nöjda och att SEK spelar en viktig roll när det gäller att stödja exportnäringen med långfristig, hållbar finansiering, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

Räntenettot är lägre för första halvåret jämfört med föregående år vilket beror på att strukturerad upplåning har förtidslösts och ersatts med enklare lånekonstruktioner med högre upplåningskostnader, samt att marginalerna för likviditetsplaceringar minskat.

  • Nyutlåningen till och för svenska exportföretag uppgick till Skr 29,4 miljarder (38,1).
  • Räntenettot för första halvåret 2014 uppgick till Skr 720,2 miljoner (813,1).
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till Skr 836,1 miljoner (105,0).
  • Avkastningen efter skatt på eget kapital uppgick till 8,5 procent (1,1). Motsvarande avkastning, beräknad utan hänsyn tagen till nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till 4,6 procent (5,9).
  • Utestående offertvolym uppgick till Skr 61,7 miljarder vid periodens slut (65,5 vid utgången av 2013)
  • Kärnprimärkapitalrelationen var 17,1 procent enligt CRR vid periodens slut (19,5 enligt Basel II vid utgången av 2013)

Läs hela rapporten här 

KONTAKT Edvard Unsgaard, Kommunikationschef SEK.

08-613 84 88

SEK