Delårsrapport 2 2016: Positivt affärsflöde trots osäker omvärld under första halvan av 2016


SEK har haft ett intensivt första halvår, med en hög nivå på affärsflödet och en hög intern utvecklingstakt. Nyutlåningen till svenska exportföretag och deras kunder uppgick under det första halvåret 2016 till Skr 36,4 miljarder (24,7). Slutkundsfinansieringen uppgick till Skr 23,7 miljarder (18,9) och den sammanlagda totala volymen direktfinansiering uppgick till Skr 12,7 miljarder (5,8).

-SEK har under det första halvåret lyckats attrahera flera nya kunder. Vi har även sett en ökad mängd förfrågningar på exportaffärer till Afrika, vilket är en av de marknader som pekas ut i
regeringens Exportstrategi, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

SEK har nyligen genomfört en kundundersökning som bland annat visar att SEK har en kundnöjdhet på 93 procent. För första gången har SEK i denna undersökning även tillfrågat svenska och internationella banker som vi samarbetar med.

-Det är mycket glädjande att se att 100 procent av de 17 intervjuade svenska och internationella bankerna kan tänka sig att rekommendera SEK till andra banker. I svaren från exportföretagen framkom det även att SEK:s erbjudande har varit en viktig faktor när våra kunder vunnit sina affärer, vilket ger oss ännu mer energi att fortsätta vår strävan att nå ut till fler kunder, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

Rörelseresultatet uppgick efter det första halvåret till Skr 461 miljoner (697). Räntenettot på Skr 830 miljoner (818) ökade något jämfört med samma period föregående år, medan orealiserade
värdeförändringar påverkade resultatet negativt. SEK har stark kapitalisering med en total kapitalrelation på 22,8 (12/2015: 24,5) procent och god likviditet. SEK står därmed väl förberett att
bistå svensk exportnäring med finansieringslösningar och därmed stärka den svenska exportens konkurrenskraft.

Första halvåret 2016
• Räntenettot uppgick till Skr 830 miljoner (818)
• Rörelseresultatet uppgick till Skr 461 miljoner (697)
• Nettoresultatet uppgick till Skr 360 miljoner (533)
• Nyutlåningen uppgick till Skr 36,4 miljarder (24,7)
• Avkastningen på eget kapital uppgick till 4,3 procent (6,6)
• Totala kapitalrelationen var 22,8 procent vid periodens slut (24,5 vid utgången av 2015)
• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till Skr 90 (134)

Läs mer här.

Kontakt: Edvard Unsgaard

Kommunikationschef, + 46-8-613 84 88

SEK