Pressmeddelande: Delårsrapport 3 2017, hög nyutlåning för SEK


Svensk export går bra och den positiva trenden avspeglas också i SEK:s utlåning. Nyutlåningen under årets första nio månader var högre än under motsvarande period förra året och uppgick till Skr 77,8 miljarder (45,2).

Under det tredje kvartalet uppgick nyutlåningen till Skr 29,1 miljarder (8,8).
– Den höga nyutlåningen beror på ett antal större exportkrediter, men också på att vi generellt har haft en hög efterfrågan inom våra produktområden från olika delar av svensk exportnäring, säger SEK:s vd, Catrin Fransson.

Räntenettot har varit stabilt under årets första nio månader och uppgick till Skr 1 278 miljoner (1 290). Räntenettot har belastats med en höjd resolutionsavgift, som uppgick till Skr 145 miljoner (74).

– SEK har en hög likviditet och en stark kapitalisering och är fortsatt väl förberett att bistå den svenska exportnäringen med finansieringslösningar och därigenom stärka den svenska exportens konkurrenskraft, säger SEK:s vd, Catrin Fransson.

Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till Skr 666 miljoner (789). Nettoresultat av finansiella transaktioner påverkade resultatet med Skr -143 miljoner (-50), främst relaterat till orealiserade marknadsvärdesförändringar.

Resultat januari-september 2017 (Jämfört med januari-september 2016)
Nyutlåningen uppgick till Skr 77,8 miljarder (45,2)

  • Räntenettot uppgick till Skr 1 278 miljoner (1 290)
  • Rörelseresultatet uppgick till Skr 666 miljoner (789)
  • Nettoresultatet uppgick till Skr 509 miljoner (614)
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 3,9 procent (4,8)
  • Totala kapitalrelationen uppgick till 21,1 procent vid periodens slut
    (12/2016: 25,1)
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till Skr 128 (154)

 

Ladda ner kvartalsrapporten som pdf

 

Kontakt

För mer information, kontakta:
Petra Könberg, chef Marknad & Affärsutveckling
Tel: 0761 49 83 09
Maila Petra

Till SEK:s pressrum


 


SEK