Delårsrapport för de tre första kvartalen 2013


Delårsrapport för de första tre kvartalen 2013 – God efterfrågan på exportfinansiering.

Efterfrågan på krediter från SEK var hög under de första nio månaderna 2013, även om det skett en viss normalisering under de sista två kvartalen, jämfört med de stora volymerna under årets tre första månader. Den sammanlagda nyutlåningen under de första nio månaderna uppgick till Skr 46,3 miljarder vilket är en ökning med Skr 4,0 miljarder jämfört med samma period föregående år.

– Under 2013 har det ekonomiska läget i världen stabiliserats, även om osäkerheter kvarstår. Under årets tredje kvartal har vi haft en fortsatt god efterfrågan på SEK:s erbjudande av exportfinansiering , säger SEK:s VD Peter Yngwe.

Volymerna för ny slutkundsfinansiering var stora under årets första nio månader och uppgick till Skr 34,2 miljarder vilket är en ökning med Skr 1,9 miljarder jämfört med motsvarande period förra året. SEK har fortsatt relativt stora volymer direktfinansiering till de svenska exportföretagen. Under årets första nio månader uppgick denna direktfinansiering till Skr 12,1 miljarder. En ökning med Skr 2,1 miljarder jämfört med motsvarande period förra året.

– SEK:s roll som kreditgivare kommer att vara fortsatt viktig, inte minst när det gäller behovet av lokala valutor, riktad slutkundsfinansiering och för större affärer med långa löptider, säger SEK:s VD Peter Yngwe.

Räntenettot uppgick till 1 192,4 miljoner kronor (1 466,1). Under årets första nio månader har upplåningskostnaderna för SEK:s skuldportfölj ökat på grund av att en stor volym strukturerad upplåning förtidslösts under början av året. Den har ersatts med enklare lånekonstruktioner som ger en högre upplåningskostnad. Marginalen för likviditetsplaceringarna, som säkerställer beredskap för framtida utlåning, har minskat. Båda dessa faktorer har således påverkat räntenettot negativt.

• Rörelseresultatet uppgick till 924,1 miljoner kronor (590,3) Ökningen förklaras huvudsakligen av att nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till Skr 106,2 miljoner (-502,0). I nettoresultat av finansiella transaktioner ingår en nettovinst om Skr 374,8 miljoner som uppkom i samband med inlösen av förlagslån.

• Avkastningen på eget kapital uppgick till 6,6 procent (3,9)

• Rörelseresultat exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till 1 472,9 miljoner kronor (1 393,3)

• Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 20,3 procent (19,8 procent vid utgången av 2012)

Läs hela rapporten här. (länk)

SEK