DI Digital: Fortsatt bra exporttryck


Artikel i Dagens Industri, bilaga Analys ekonomi den 22 december 2017:

På SEK, Svensk Exportkredit, har man ett tydligt uppdrag: att främja svensk export. Och även om det just nu ser väldigt ljust ut på den fronten fortsätter man på SEK att sikta framåt med oförminskad kraft.

Att ett relativt litet land som Sverige är starkt beroende av en framgångs­rik export är ganska självklart. Därför blir SEK:s uppdrag, att främja svensk export, en viktig del av landets ut­veckling både när det gäller långsiktig hållbar tillväxt och bibehållen sysselsättning.

– Vi är väldigt ödmjuka inför det viktiga uppdrag vi har samtidigt
som vi nu kan påvisa goda nivaer för svensk export, där vi ser tydliga tecken på en positiv utveckling. Det är naturligtvis väldigt roligt för oss – det ger oss ännu mer energi, förklarar Catrin Fransson, vd för SEK.

Stärka exportföretagens konkurrenskraft

Mycket av SEK:s arbete handlar om att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft på den internationella arenan och det gör man genom att bidra till finansieringen av svenska företags exportsatsningar. Dessutom arbetar man aktivt med att underlätta för köpare av svensk export genom att även där bidra med olika finansieringslösningar.

– Vi gör detta genom att jobba väldigt nära företagen. Det blir extra viktigt eftersom svenska företag ligger långt fram i utvecklingen och är bra på innovativa lösningar och produkter.

– Här är det viktigt att svenska företag fortsätter att satsa på forsk­ning och utveckling, inte minst nu med tanke på den snabba utvecklingen inom digitalisering och automatise­ring. Hållbarhetsfrågorna får en allt viktigare roll och driver utvecklingen inom flera områden.

Kundernas behov styr digitaliseringen

På SEK har man tagit höjd för den pågående digitaliseringen, det är en prioriterad fråga i alla delar av verk­samheten för såväl alla affärer som processer.
– Kundens behov kommer att vägleda oss i vilken ordning vi digitaliserar och våra interna processer anpassas utifrån detta. I vårt arbete med de riktigt stora bolagen ställs vissa krav, och i vårt arbete med mindre bolag ställs helt andra krav -där måste vi vara lyhörda.

Precis som för så många andra kräver den ökande takten av digitalisering en säkrad kompetensförsörjning och här har SEK tydliga strategier:

– Tempot på utvecklingen ställer stora krav. Med tanke på att vi arbetar med export på den globala arenan, och därmed blir en viktig
del av samhällsutvecklingen, har vi ganska lätt att rekrytera kompetenta medarbetare, men den ökade komplexiteten kommer att ställa högre krav framöver. Vår digitaliseringsresa kommer att påverka alla enheter
på SEK och vi kommer att behöva kompetenshöjning inom alla delar, såväl interna avdelningar som IT och affärssidan, avrundar Catrin Fransson.

Kontakt SEK

Petra Könberg,
Chef Marknad & Affärsutveckling
0761-49 83 09

Maila Petra Könberg

Till pressarkivet

SEK