PRESSMEDDELANDE: Exportkreditbarometern nr 1, 2018: Urstarka finanser hos svenska exportföretag


Svensk Export går starkt vilket återspeglas i SEK:s senaste Exportkreditbarometer. Exportorderingången och sysselsättningen har ökat, och den finansiella situationen är den starkaste sedan mätningarna startade 2013. Stora bolag ser positivt på företagets finansiella situation, såväl i nuläget som när de blickar framåt. Små- och medelstora företag är mer positiva till nuläget.

Fler företag räknar med att anställa

Barometern visar ett starkt samband mellan exportorderingång och sysselsättningsplaner. Exportföretagen räknar med att antalet anställda kommer att öka under de kommande 12 månaderna, såväl i Sverige som utomlands. Ökningen förklaras främst av att en högre andel stora företag än tidigare planerar att anställa. SME är däremot mer benägna än stora företag att anställa i Sverige.

— Toppen för svensk export verkar inte vara nådd. Företagens finansiella situation är urstark, och de ser ljust på framtiden både vad gäller exportorderingång och sysselsättning, säger Catrin Fransson, vd på SEK.

Exportkreditbarometern visar att:

  • Företagens finansiella situation har stärkts
  • Exportorderingångarna har ökat
  • Sysselsättningen har ökat
  • Finansieringsbehovet är oförändrat

Dyrare att låna

Företagens möjligheter att finansiera sig på bank- och kapitalmarknaden är relativt oförändrade. Däremot har index för prisbilden avseende finansiering sjunkit vilket innebär högre finansieringskostnader för företagen. En tredjedel av exportföretagen tycker att det blivit dyrare att låna.

En tänkbar anledning till att företagen upplever att det blivit dyrare att låna är att marknadsräntorna har börjat stiga. De företag som lånar i US dollar har redan sett en påtaglig uppgång det senaste året, menar Catrin Fransson, vd på SEK.

Fler företag har kunskap om hållbarhetsfrågor

Hälften av exportföretagen anger att de ställer CSR-krav (etik, miljö och mänskliga rättigheter) som rutin vid en exportaffär. Lika många har gjort en kartläggning över vilka mål i Agenda 2030 som är viktiga för bolagets verksamhet. Det är en fördubbling jämfört med motsvarande mätning för ett halvår sedan.

— Den stora skillnaden är att betydligt fler kan svara på hållbarhetsfrågor nu jämfört med tidigare. Det är oerhört positivt att näringslivet så tydligt ökat sitt engagemang för att själva bidra till de globala hållbarhetsmålen, säger Catrin Fransson, vd på SEK.

9 av 10 påverkas inte av valet i höst

Undersökningen visar att valutgången i höst spelar en mycket liten roll för svensk export. Nio av tio företag anser inte att de påverkas av riksdagsvalet. Av de som påverkas är något fler SME än stora bolag. Att avvakta med investeringar eller rekryteringar på grund av riksdagsval ser exportföretagen inga skäl till.

Om Exportkreditbarometern

Exportkreditbarometern är en temperaturmätare på hur svensk exportnäring mår finansiellt. Barometern genomförs på uppdrag av Svensk Exportkredit (SEK) och ges ut två gånger per år. Målgruppen är svenska exportföretag med en exportvolym på minst 25 miljoner kronor samt en exportandel på minst 50 procent. Av 2204 slumpmässigt utvalda bolag har 200 intervjuer genomförts. Undersökningen är statistisk säkerställd.

Ladda ner Exportkreditbarometern nr 1, 2018 här 

Tidigare barometrar

Vi har samlat de senaste årens Exportkreditbarometrar för dig att läsa.

Ladda ner dem här

SEK