Delårsrapport 1 2014 - God efterfrågan av exportfinansiering från SEK


Efterfrågan på långfristig finansiering från SEK har under det första kvartalet varit god, även om volymerna inte nådde samma rekordhöga höga nivåer som första kvartalet 2013. SEK:s nyutlåning till svenska exportföretag och till deras kunder uppgick under kvartalet till Skr 18,6 miljarder. (Under första kvartalet 2013 var nyutlåningen Skr 24,8 miljarder, vilket var ovanligt starkt. Under första kvartalet 2012 var nyutlåningen Skr 11,2 miljarder)

SEK fortsätter att spela en betydelsefull roll för exportföretagen och frågan om finansiering är fortsatt viktig.

– Under det första kvartalet har CRR-regelverket (Kapitaltäckningsförordningen) börjat tillämpas. SEK bevakar noga hur regelverken påverkar den finansiella sektorn och hur detta påverkar bankernas vilja till finansiering av de svenska exportföretagen och deras affärer. Det finns en oro på marknaden över tillgången till finansiering för de mindre bolagen, vilket också framgick av SEK:s senaste Exportkreditbarometer, säger SEK:s vd Peter Yngwe.

  • Nyutlåningen till och för svenska exportföretag uppgick till Skr 18,6 miljarder (24,8)
  • Räntenettot uppgick till Skr 352,3 miljoner (427,5)
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till Skr 517,8 miljoner (212,3). Ökningen förklaras huvudsakligen av att nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till Skr 309,7 miljoner (-86,3) vilken delvis har motverkats av minskning för räntenettot.
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 10,6 procent (4,5)
  • Utestående offertvolym uppgick till Skr 56,6 miljarder vid periodens slut (65,5 vid utgången av 2013)
  • Kärnprimärkapitalrelationen var 16,9 procent enligt CRR vid periodens slut (19,5 enligt Basel II vid utgången av 2013)

I samband med avgivandet av denna rapport lämnar Peter Yngwe SEK. Det sker vid årsstämman 28 april 2014.

–          Jag har haft 30 fantastiska år på SEK, varav de senaste 17 åren som vd, där jag sett svensk export utvecklas på ett imponerande sätt. Jag kan konstatera att tillgången till konkurrenskraftig och säkerställd långfristig finansiering har blivit alltmer viktig i samband med exportaffärer. Ett stort tack vill jag rikta till alla som bidragit till svensk exports framgång och SEK:s möjlighet att bidra till densamma, säger Peter Yngwe.

–  Jag vill tacka Peter Yngwe för hans goda och mångåriga arbete i bolaget och välkomna Catrin Fransson som tar över som vd i samband med årsstämman i SEK 28 april 2014, säger SEK:s ordförande Lars Linder-Aronson.

 Läs hela delårsrapporten här.

Kontaktperson: Edvard Unsgaard, Kommunikationschef 0706-21 84 88

 

SEK