Hur påverkas svensk handel av Brexit?


Kommerskollegium kom i veckan med en rapport om hur svensk export påverkas av Brexit. Slutsatsen är att oavsett vilket alternativ som blir resultatet av utträdesförhandlingarna – blir det en försämring jämfört med vad som gäller i dag i handeln mellan EU och Storbritannien.

Krångliga handelsprocedurer belastar små- och medelstora företag extra hårt. För SEK är denna fråga mycket intressant att följa utifrån de konsekvenser detta får för den europeiska ekonomin och svensk exportnäring, eftersom 75 procent av alla varor som Sverige exporterar går till Europa.

Slutsatserna är kortfattat följande:

  • Oavsett vilket alternativ som blir resultatet av utträdesförhandlingarna – blir [det] en försämring jämfört med vad som gäller i dag i handeln mellan EU och Storbritannien.
  • Krångliga handelsprocedurer belastar små- och medelstora företag extra hårt [jämfört med stora företag]. Det är därför av största vikt att handelsprocedurerna är så smidiga och kostnadseffektiva som möjligt. Storbritanniens utträde ur EU kommer att leda i motsatt riktning.
  • Samtliga scenarier som innebär att Storbritannien lämnar EU leder till ökade kostnader, såväl direkta som indirekta, för företag, konsumenter och myndigheter i form av administrativa krav och kontroller. Förutsägbarheten i godsflödet minskar vilket försämrar företagens konkurrenskraft i såväl EU som Storbritannien. Brexit kommer således att avsevärt försvåra och fördyra varuhandeln mellan Storbritannien och EU/dess medlemsstater, leda till minskad transparens, ökade kostnader samt leda till rättsosäkerhet. Det är viktigt att betona att detta inte är ett resultat av politisk ovilja utan är en direkt teknisk konsekvens av att Storbritannien lämnar EU, tullunionen och den inre marknaden.
  • EU:s inre marknad är den djupaste graden av ekonomisk integration mellan länder som finns i världen. I princip är det inte någon skillnad mellan handel inom EU och handel inom ett medlemsland. När Storbritannien lämnar EU-samarbetet innebär det därför endast nackdelar och ökade kostnader för handeln mellan Storbritannien och övriga EU-länder, inklusive Sverige. Utmaningen under de kommande förhandlingarna mellan EU och Storbritannien blir att minimera dessa kostnader.
  • Hur företagen påverkas beror till stor del på i vilken utsträckning de redan handlar med länder utanför EU. Stora multinationella företag som redan handlar med andra länder har sannolikt både kunskap om regelverk, kompetens, och system för att hantera varuflödet mellan EU och Storbritannien. Det kommer ändå att drabba dem negativt i form av ökade kostnader och minskad förutsägbarhet i varuflödet. För små företag som för närvarande bara handlar med länder inom EU kommer nya administrativa krav att innebära krav på kunskap om andra regelverk, ökad byråkrati och helt nya kostnader i form av administration och eventuella systemkrav. Brexit kommer därmed att drabba de små företagen ännu hårdare.

För SEK är denna fråga mycket intressant att följa utifrån de konsekvenser detta får för den europeiska ekonomin och svensk exportnäring, eftersom 75 procent av alla varor som Sverige exporterar går till Europa.

Läs hela rapporten här

Vad gör SEK?

SEK erbjuder svenska företag finansiella lösnignar för att kunna göra fler exportaffärer.

Läs mer här


SEK