Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit 2017-03-22


Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit, 556084-0315.

Tid:
onsdagen den 22 mars 2017, kl. 09.00
Plats: Bolagets kontor, Klarabergsviadukten 61-61, 7 tr., Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmälan
Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot
Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten
Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan
Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till AB Svensk Exportkredit, Styrelsen, Att. Karl Johan Bernerfalk, Box 194, 101 23 Stockholm, och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Läs hela kallelsen till SEK:s bolagsstämma här.

SEK