Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit 2016-04-26


Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit, 556084-0315.

Tid: Tisdagen den 26 april 2016, kl. 13.00
Plats: Bolagets kontor, Klarabergsviadukten 61-61, 7 tr., Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmälan
Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till AB Svensk Exportkredit, Styrelsen, Att. Karl Johan Bernerfalk, Box 194, 101 23 Stockholm, och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

Läs hela kallelsen till SEK:s bolagsstämma här.

SEK