Kallelse till bolagsstämma 2015-04-28


Svenska staten

Näringsdepartementet

Enheten för statlig bolagsförvaltning

SE-103 33 Stockholm

 

Riksdagens centralkansli

SE-100 12 Stockholm

 

 

 

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit 2015

 

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit, 556084-0315.

 

Tid:   Tisdag den 28 april 2015kl. 08.00

Plats: Bolagets kontor, Klarabergsviadukten 61-63, 7 tr., Stockholm.

 

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till AB Svensk Exportkredit, Styrelsen, Att. Karl Johan Bernerfalk, Box 194, 101 23 Stockholm, och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

_________________________

 


Förslag till dagordning

 

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännandeav röstlängd
 4. Stämmans ordförande utser protokollförare
 5. Val av en eller två justerare
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Beslut om närvarorätt för utomstående 8.       Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 8. Framläggande av

a)  årsredovisning och revisionsberättelse,

b)  bolagsstyrningsrapport,

c)  hållbarhetsredovisningen,

d)  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, och

e)  revisorernas granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

 1. Redogörelse för det gångna årets arbete

a)  anförande av styrelsens ordförande,

b)  anförande av verkställande direktören, och

c) anförande av bolagets revisor

 1. Beslut om

a)  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räkningen och koncernbalansräkningen,

b)  disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

 1. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

a)  muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattnings­havarnas ersättningar i AB Svensk Exportkredit med dotterbolag,

b)  styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i AB Svensk Exportkredit med dotterbolag har följts eller inte och skälen för eventuella avvikelser, samt

c)  framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen(2005:551).

 1. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

14.     Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

15.     Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter, utskottsledamöter och revisorer

16.     Beslut om antalet styrelseledamöter

17.     Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

 1. Beslut om antalet revisorer

19.     Val av revisor

20.     Beslut om nya/förändrade ekonomiska mål

 1. Beslut om ägaranvisning

22.     Övrigt

23.     Stämmans avslutande

_________________________


Förslag till beslut

 

 1. Ordförande vid stämman

 

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Lars Linder-Aronson väljs till ordförande vid stämman.
11. b).            Beslut om dispositionerbeträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

 

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 9 447 miljoner kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt.

– till aktieägaren utdelas kronor                                        378 miljoner

– överföres till ny räkning kronor                                  9 069 miljoner

 

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 94,78 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 5 maj 2015. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

 

 1. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

 

Bolagsstämman beslutade den 28 april 2014 att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 beslutar om att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.

 

Se bilaga 1 för styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

 

 

15.     Arvoden

 

Aktieägaren föreslår att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 180 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter.

 

Aktieägaren föreslår vidare att för arbete inom:

(a) Ersättningsutskottet ska arvode om 30 000 kronor utgå till utskottets ordförande och  25 000 kronor till annan ledamot,

(b) Finans- och Riskutskottet ska arvode om 36 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 32 000 kronor till annan ledamot,

(c) Kreditutskottet ska arvode om 45 000 kronor utgå till utskottets ordförande och        32 000 kronor till annan ledamot, och

(d) Revisionsutskottet ska arvode om 45 000 kronor utgå till utskottets ordförande och    35 000 kronor till annan ledamot.

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

 

Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.
16.     Antalet styrelseledamöter

 

Aktieägaren föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till åtta.

 

17.     Styrelseledamöter och styrelseordförande

 

Aktieägaren föreslår omval av Lars Linder-Aronson, Cecilia Ardström, Jan Belfrage, Susanne Lithander, Lotta Mellström, Ulla Nilsson, Jan Roxendal och Teppo Tauriainen.

 

Aktieägaren föreslår omval av Lars Linder-Aronson till ordförande i styrelsen.

 

 1. Antalet revisorer

 

Aktieägaren föreslår att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett.

 

19.     Revisor

 

Aktieägaren föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2016. Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.

 

 1. Beslut om nya/förändrade ekonomiska mål

 

Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 beslutar om följande ekonomiska mål:

 

 • Kapitalstruktur: Kärnprimärkapitalrelationen ska uppgå till 16% under normala förhållanden, dock lägst 14% under ogynnsamma förhållanden

 

 • Lönsamhetsmål: Avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 6%

 

 • Utdelningspolicy: Ordinarie utdelning ska uppgå till 30% av årets resultat. Inom ramen för policyn ska – vid förslag till utdelning i det aktuella fallet – hänsyn tas till mål för kapitalstrukturen, bolagets framtida kapitalbehov och eventuella investerings- och förvärvsplaner.

 

 1. Beslut om ägaranvisning

 

Ägaren föreslår att ägaranvisning beslutas enligt bilaga 2.

 

 

 

Övrig information

 

Års- och hållbarhetsredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen liksom bolagsstyrningsrapport med därtill hörande revisorsyttrande samt revisorernas granskningsrapport enligt 7§ lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. hålls tillgängliga hos bolaget, Klarabergsviadukten 61-63, 7 tr., Stockholm, från och med den 27 mars 2015. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats, www.sek.se. Tryckt årsredovisningkommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.sek.se.

_________________________

Stockholm 2015-03-24

AB SVENSK EXPORTKREDIT

Styrelsen genom Karl Johan Bernerfalk, Styrelsens sekreterare

 

Bilaga 1

Styrelsens förslag till:

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i AB Svensk Exportkredit

AB SVENSK EXPORTKREDIT

Utfärdad av:                                                 Årsstämma

Giltig fr o m:                                                2015-04-28

Giltig t o m:                                                    Tills vidare

 

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE I SEK

 

1. INLEDNING

SEK ska tillämpa regeringens riktlinjer för anställningsvillkor till ledande befattningshavare i företag med statligt ägande (”Regeringens riktlinjer” beslutade 2009-04-20). Detta innebär att den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska även vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag utan präglas av måttfullhet. Detta ska vara vägledande också för den totala ersättningen till övriga anställda inom SEK. I Regeringens riktlinjer förordas även fasta löner och avgiftsbestämda pensionslösningar. Dessa riktlinjer ska även gälla i samtliga dotterbolag samt godkännas av årsstämman för respektive dotterbolag.

2. SYFTE

För att kunna attrahera, motivera och behålla den kvalificerade arbetskraft som krävs för att driva ett bolag med SEK:s inriktning, behöver bolaget kunna erbjuda ledande befattningshavare en motiverande arbetsuppgift och ersättning i nivå med jämförbara bolag. Ersättningska dock vara måttfull och inte löneledande. Att ersättning ska vara konkurrenskraftig utan att vara löneledande säkerställs genom att SEK deltar i löneundersökningar. Av löneundersökningarna framgår aktuell lönestatistik som ska presenteras i styrelsen.

3. LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och andra personer i företagets ledning. Denna krets motsvaras av de personer som avses i 8 kap. 51§ aktiebolagslagen (2005:551). Det omfattar exempelvis personer som ingår i ledningsgrupper eller liknande organ och chefer som är direkt underställda den verkställande direktören.

 

4. FAST LÖN

Ledande befattningshavare ska erhålla fast lön. Den fasta lönen ska omprövas årligen.

5. RÖRLIG ERSÄTTNING

Rörlig ersättning ska inte utgå till ledande befattningshavare.

6. PENSIONSVILLKOR

SEK ska följa Regeringens riktlinjer vad gäller pensionsförmåner.

7. ÖVRIGA FÖRMÅNER

Ledande befattningshavare kan erbjudas förmånsbil och privatvårdsförsäkring utöver vad som gäller för övriga medarbetare.

8. UPPSÄGNINGSTID OCH AVGÅNGSVEDERLAG

SEK ska följa Regeringens riktlinjer vad gäller uppsägningstid och avgångsvederlag. Om ej annat avtalats om dessa frågor, gäller för dessa kollektivavtalet mellan Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation och SACO och Finansförbundet.

9. KOSTNAD

SEK ska ta fram ett skriftligt underlag som utvisar bolagets kostnad innan beslut om enskild ersättning fattas.

10. ARVODEN

Arvode utgår inte till ledande befattningshavare för uppdrag i SEK:s styrelseutskott eller dotterbolagsstyrelser.

11. UPPFÖLJNING

För säkerställande av att av styrelsen fastställda nivåer avseende bolagets kostnader för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget inte överskrids, samt att ersättningarna följer av stämman fastställda riktlinjer, gäller följande:

Baserat på de underlag, som legat till grund för styrelsens beslut om ersättning och övriga anställningsvillkor, samt med utgångspunkt i styrelsens bolagsstyrningsrapport, ska bolagets revisorer granska att beslutade ersättningsnivåer inte överskridits och att även övriga anställningsvillkor följer fattade beslut. Bolagets revisorer ska vidare årligen inför varje årsstämma i särskild rapport till styrelsen redovisa sina iakttagelser beträffande ledande befattningshavares och övriga anställdas anställningsvillkors överensstämmelse med styrelsens beslut och av årsstämma fastställda riktlinjer. Om riktlinjerna enligt revisorns mening inte har följts ska skälen för denna bedömning framgå.

__________________________

 

 

 

Bilaga 2

Ägarens förslag till ägaranvisning

 

Bilaga

 

Aktieägarens förslag till ny ägaranvisning

 

 

ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK)

 

 

§ 1 Bolagets verksamhet

 

Bolaget ska:

 

a)     inom ramen för bolagsordningens ändamålsparagraf på kommersiella och hållbara grunder bedriva kreditverksamhet i syfte att främja svensk exportnäring genom att erbjuda finansieringslösningar som direkt eller indirekt främjar svensk export.

 

SEK ska vara en marknadskompletterande aktör. Som marknadskompletterande aktör ska SEK, i syfte att uppnå bästa möjliga finansieringslösningar för bolagets kunder, sträva efter att samarbeta med andra statliga exportfrämjande aktörer samt med banker och andra finansiella aktörer.

 

b)     erbjuda exportkrediter, varav statsstödda krediter, CIRR-krediter (Commercial Interest Reference Rate baserat på OECD:s ”Arrangement on Officially Supported Export Credits”), ska utgöra en del. Att SEK ska administrera CIRR-systemet är ett av riksdagen särskilt beslutat samhällsuppdrag. Bolaget ska verka för att det svenska systemet för statsstödda exportkrediter, CIRR-krediter, ska vara lika konkurrenskraftigt som motsvarande system i de viktigaste konkurrensländerna.

 

c)      i perioder då marknaden inte fullgott kan förse svensk exportnäring med finansiering, kunna utgöra ett verktyg för staten att genom särskilda åtgärder kunna säkerställa att sådan finansiering kan lämnas.

 

d)     arbeta för efterlevnad av de internationella riktlinjer som finns inom området för hållbart företagande kring miljöhänsyn, anti-korruption, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. I sina kreditbedömningar, där det är relevant, följa internationella ramverk såsom OECD:s ”Common Approaches for Officially Supported Export Credits and environmental and social due diligence” eller Ekvatorprinciperna samt beakta OECD:s riktlinjer för hållbar långivning (Sustainable Lending) vid export till låginkomstländer.

 

§ 2 Administration och redovisning av CIRR-systemet

Bolaget ska:

 

a)       administrera det svenska systemet för statsstödda exportkrediter. Regelverket för detta baseras på förordning (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd (”Kreditförordningen”)[1]. Av Kreditförordningen framgår även att villkoren för exportkrediter med statligt stöd ska stå i överensstämmelse med inom EU antagna regler för statsstödda exportkrediter. Detta innebär bland annat att den överenskommelse som träffats av OECD:s medlemmar (inklusive EU) om exportkrediter (Arrangement on Officially Supported Export Credits) ska följas. Detta regelverk reglerar bl.a. villkoren för den lägsta fasta statsstödda räntesats som får erbjudas svenska exportbolag eller svenska exportbolags kundervid exportaffärer. Denna ränta benämns ”CIRR” (Commercial Interest Reference Rate), och statsstödda exportkrediter benämns därför ”CIRR-krediter”.

 

b)       granska inkomna ansökningar avseende CIRR-krediter för att pröva att de villkor som gäller enligt Kreditförordningen och Ägaranvisningen är uppfyllda. Om en ansökan inkommit till EKN får bolagets granskning och kontroll begränsas till den del av ansökan som EKN vidarebefordrar. Om villkoren är uppfyllda åtar sig SEK att bevilja kreditansökan. Bolaget får begära ersättning av kredittagaren eller annan för kostnader som uppstår i SEK:s verksamhet, såsom administrationskostnader, kostnader för konsolidering, kostnader för täckande av kreditrisker (utöver sådan kostnad som är hänförlig till kreditrisker i samband med ränte- eller valutaswapar som använts i samband med upplåningen).

 

c)        låna upp de belopp som behövs för att exportkreditfinansieringen ska kunna ske på ett sådant sätt att minsta möjliga kostnad och risk uppstår för staten. Med detta avses att risken ska balanseras mot kostnaden i avsikt att över tiden begränsa kostnaden med iakttagande av en rimlig risknivå. Avvägningen mellan minsta möjliga kostnad och risk för staten ska göras av SEK inom av styrelsen fastställd riskaptit. SEK ska ta upp lån som kan anses ge mest gynnsamma villkor vad gäller lånetid, ränta och övriga kostnader.

 

d)       erhålla ersättning från staten för bolagets åtaganden i samband med administrationen av det svenska systemet för statsstödda exportkrediter med ett belopp motsvarande skillnaden mellan SEK:s kostnader för den upplåning som använts för finansiering av utestående krediter och SEK:s intäkter från utestående krediter.

 

 

SEK:s kostnader omfattar:

 1. samtliga räntekostnader för de belopp som lånats upp för finansiering av utestående CIRR-krediter (inklusive belopp som ställts till förfogande för CIRR-krediter);
 2. övriga direkta kostnader för upplåning (t.ex. provisioner, arvoden, emissionskostnader, stämpelavgifter, löftesprovisioner, ratingavgifter, räkningsavgifter och liknande) som SEK är skyldigt att betala till sina långivare och andra motparter;
 3. andra för upplåningen transaktionsrelaterade kostnader (kostnader till följd av kapitalbehovspåverkan och kostnader till följd av likviditetsbehovspåverkan);
 4. stabilitetsavgift, som ska betalas till staten, relaterad till utestående krediter;
 5. kostnader för kreditrisker i samband med ränte- eller valutaswapar som använts i samband med upplåningen;
 6. kursförluster som uppkommer om det till svenska kronor omräknade värdet av en tillgång eller en skuld i utländsk valuta är lägre respektive högre än motsvarande värde vid föregående omräkning eller som uppkommer i samband med köp och försäljning av valuta inom ramen för CIRR-systemet, och
 7. andra kostnader som kan komma att påföras SEK och som är relaterade till CIRR-krediterna.

SEK:s intäkter omfattar:

 1. samtliga SEK:s ränteintäkter på utestående CIRR-krediter;
 2. intäkter för kreditrisker i samband med ränte- och valutaswapar som används i samband med upplåningen och intäkter för likviditetshantering i CIRR-systemet;
 3. kursvinster som uppkommer om det till svenska kronor omräknade värdet av en tillgång eller en skuld i utländsk valuta är högre respektive lägre än motsvarande värde vid föregående omräkning eller som uppkommer i samband med köp och försäljning av valuta inom ramen för CIRR-systemet.
 4. ett belopp motsvarande 0,25 procent per år på vid varje tidpunkt utestående kreditbelopp; och
 5. ett belopp motsvarande de administrationsersättningar som SEK enligt punkt e) lämnat för statens räkning till dem som hanterar administrationen av CIRR-krediter, i förekommande fall inklusive SEK självt.

 

e)       för statens räkning kompensera den som hanterar administrationen av en CIRR-kredit med ett belopp motsvarande 0,25 procent per år, beräknat på utestående kapitalbelopp på administrerad CIRR-kredit. Sådan kompensation tillfaller bolaget, helt i de fall då SEK självt administrerar en CIRR-kredit, eller delvis, i de fall då SEK tillsammans med annan part administrerar en CIRR-kredit.

 

f)         hålla ett särskilt avräkningskonto i sin bokföring för avräkning mellan staten och bolaget över CIRR-systemet. Bolaget ska balansera överskott på Avräkningskontot som en räntelös skuld till staten. Underskott på Avräkningskontot ska balanseras av bolaget som en räntelös fordran mot staten. En reglering av bolagets balanserade skuld respektive fordran ska ske genom utbetalning från bolaget till staten, i fråga om överskott, respektive genom en inbetalning från staten till bolaget, i fråga om underskott. Sådan reglering ska ske den 31 mars varje år (eller sådan tidigare dag som är en bankdag om den 31 mars infaller på en dag som inte är bankdag) och baseras på balansen på Avräkningskontot per den 31 december året dessförinnan. Den första regleringen ska ske den 31 mars 2015 och avse balansen per den 31 december 2014. Staten får dock när som helst reglera hela eller delar av skuld (balanserat underskott) på Avräkningskontot genom inbetalning till SEK. På motsvarande sätt får staten när som helst begära att SEK till staten betalar hela eller delar av fordran (balanserat överskott) på Avräkningskontot och betalning ska i så fall ske inom 7 (sju) bankdagar från begäran.

 

g)       se till att föra bokföring som är så ordnad att SEK:s kostnader och intäkter redovisas separat och mot Avräkningskontot. SEK:s redovisning av utlåning och upplåning, intäkter och kostnader samt andra transaktioner med anledning av CIRR-systemet ska hållas avskild från SEK:s övriga redovisning. Överskott och underskott ska balanseras på Avräkningskontot och regleras årligen.

 

h)       kvartalsvis till Utrikesdepartementet redovisa ränterisker och prognostiserade resultaträkningar över CIRR-systemet samt kommentera antaganden, utfall och utgiftsprognoser för det innevarande och de kommande fem kalenderåren. Sammanställningen för årets sista kvartal ska även visa årets samlade resultat samt innehålla ett utlåtande från revisor som styrker att de redovisade beloppen är korrekta och att verksamheten bedrivs enligt ägaranvisningen;

 

i)         senast två månader efter utgången av respektive kvartal lämna en skriftlig redovisning till Utrikesdepartementet över verksamheten, inklusive den aktuella balansen på Avräkningskontot. Vidare ska de kostnader som hänförs till särskilt förmånliga räntevillkor, upplåningskostnader och kostnader för kursförluster vid förlängning av utvecklingslån beviljade enligt tidigare avtal särskilt redovisas. Till redovisningen ska fogas SEK:s kvartalsbokslut.

 

j)         senast vid utgången av mars månad lämna en skriftlig redovisning till staten över verksamheten under föregående kalenderår på sätt som anges i punkten i). Till redovisningen ska fogas SEK:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning.

 

§ 3 Återrapporteringskrav och uppföljning avseende exportkrediter

Att SEK ska administrera CIRR-systemet är ett av riksdagen särskilt beslutat samhällsuppdrag. Den samhällsekonomiska nyttan av genomförandet av det särskilt beslutade samhällsuppdraget ska utvärderas genom (a) mätning av det mervärde som SEK adderar avseende exportkrediter (varav CIRR utgör en del) och (b) att bolaget genomför en intressentdialog.

 

a)       Mätning av mervärde: Den mätning av mervärde som SEK adderar genom att tillhandahålla exportkrediter ska baseras på en undersökning ställd till bolagets kunder och, om möjligt, slutkunder. Undersökningen ska vara så utformad att svaren både kan omvandlas till ett kvantitativt uppföljningsbart index, och så att kvalitativa synpunkter angående förbättringspotential mäts. Undersökningen ska konstrueras och utföras i samarbete med en extern part. Aspekter som undersökningen ska omfatta är hur SEK:s exportkrediter bidragit till att kundernas exportaffärer blivit av, anledningen till att kunderna (exportföretagen) valde att samarbeta med SEK, om samarbetet motsvarat kundernas förväntningar, samt hur SEK ytterligare kan förbättra sitt erbjudande gällande exportkrediter. För att säkerställa att det svenska systemet för statsstödda exportkrediter, CIRR-krediter, är lika konkurrenskraftigt som systemen i de viktigaste konkurrentländerna, ska undersökningen även omfatta frågan om hur kunderna upplever det svenska systemet jämfört med motsvarande system i viktiga konkurrentländer. Mätning ska göras minst vartannat år. Resultat av mätningen ska redovisas i ägardialogen.

 

 

b)       Intressentdialog: De svenska statliga insatserna för att främja svensk export genom exportkrediter genomförs i samarbete med ett flertal aktörer samt i samarbete med kommersiella aktörer. För att bästa möjliga utfall och effektivitet ska uppnås är det av vikt att det sker en intressentdialog mellan de involverade parterna. Parterna ska i en sådan dialog diskutera hur de tillsammans och genom att utveckla sina respektive erbjudanden kan utveckla främjandet av svensk exportnäring. Intressentdialogen ska genomföras årligen och redovisas i ägardialogen.

 

 

§ 4 Giltighet

 

Denna ägaranvisning ersätter den ägaranvisning som antogs på bolagsstämma den 26 april 2012. Ägaranvisningen ska gälla från det datum då den beslutades till dess att bolagsstämma beslutar annat.

 

 

___________________

 

 

 

Antagen vid bolagsstämma den         2015.

 

 

 

[1] Utrikesdepartementet ansvarar för detta för svenska statens räkning enligt förordning (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

SEK