Kallelse till extra bolagsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit 


Härmed kallas till extra bolagsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit,

556084-0315.

 

Tid:   Tisdagen den 20 januari 2015kl. 13.00.

Plats: Bolagets kontor, Klarabergsviadukten 61-63, 7 tr., Stockholm.

 

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till AB Svensk Exportkredit, Styrelsen, Att. Sven-Olof Söderlund, Box 194, 101 23 Stockholm, och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

_________________________

Dagordning

 

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Stämmans ordförande utser protokollförare.
 5. Val av en eller två justerare.
 6. Godkännande av dagordningen.
 7. Beslut om närvarorätt för utomstående.
 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter.
 10. Val av ny styrelseledamot.
 11. Övrigt.
 12. Stämmans avslutande.

_____________________________________________

 

Förslag till beslut

2.       Val av ordförande vid stämman.

 

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande Lars Linder-Aronson väljs till ordförande vid stämman.
9.       Beslut om antalet styrelseledamöter.

 

Aktieägaren föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till åtta.

 

10.     Val av ny styrelseledamot.

 

Aktieägaren föreslår att Susanne Lithander väljs till styrelseledamot.

 

Cecilia Ardström, Jan Belfrage, Lotta Mellström, Ulla Nilsson, Jan Roxendal och Teppo Tauriainen kvarstår som styrelseledamöter och Lars Linder-Aronson som styrelseordförande.

 

Övrig information

Denna kallelse hålls tillgänglig på bolagets webbplats, www.sek.se

_____________________________________________

 

Stockholm den 23 december 2014

 

AB SVENSK EXPORTKREDIT

Styrelsen

 

genom Sven-Olof Söderlund, Styrelsens sekreterare

SEK