Kvartalsrapport 1, 2015


Lägre nyutlåning – men högre offertvolymer

Under det första kvartalet 2015 har efterfrågan på långfristig finansiering från SEK varit relativt låg, men vi har en hög offertvolym. Vår nyutlåning till svenska exportföretag och till deras kunder uppgick

under kvartalet till Skr 10,8 miljarder (18,6). Slutkundsfinansieringen uppgick till Skr 8,2 miljarder (11,7) och den sammanlagda volymen direktfinansiering uppgick till Skr 2,6 miljarder (6,9). Den sammanlagda volymen av utestående offerter uppgick vid periodens slut till Skr 95,6 miljarder (12/2014: 78,4).

 

–          Detta speglar ganska väl marknaden för svenska exportföretag. Tillgången till finansiering är fortsatt god medan den höga offertvolymen kan tyda på en ljusning för svensk export, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

 

Vår kundbas är idag de cirka 100 största exportföretagen i Sverige. För att bredda kundbasen har vi sedan den första januari 2015 startat ett arbete för att utifrån SEK:s marknadskompletterande roll även nå medelstora företag. Vi riktar oss särskilt mot de företag som omsätter från Skr 500 miljoner upp till cirka Skr fyra miljarder.

 

–          Ett nära samarbete med de svenska bankerna både på regional- och lokal nivå och även EKN, är en förutsättning för att arbetet ska bli framgångsrikt, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

 

Idag, den 28 april, på SEK:s årsstämma, har SEK:s ägare (svenska staten) beslutat om reviderade ekonomiska mål och om uppdragsmål för SEK. De ekonomiska målen består av ett mål för kapitalstruktur, uttryckt som kärnprimärkapitalrelation (16%), ett mål för lönsamhet , uttryckt som avkastning på eget kapital (6%), och ett mål för utdelning, uttryckt som andel av årets resultat (30%). Alla statliga bolag som har av riksdagen särskilt beslutade samhällsuppdrag har förutom ekonomiska mål också uppdragsmål. SEK:s samhällsuppdrag är att administrera CIRR-systemet, med syftet att främja svensk exportnäring. SEK kommer att följa hur uppdraget utförs genom att göra kundundersökningar och genom intressentdialog.

Vidare har SEK:s ägaranvisning reviderats. Den reviderade ägaranvisningen är tydligare och mer generell och samtidigt mer dynamisk, vilket gör att det blir enklare för bolaget att utveckla verksamheten i takt med att marknaden och kundernas behov förändras. Ägaren har också gjort en hållbarhetsanalys där det bland annat föreslogs att bolaget ska implementera ytterligare internationella riktlinjer samt tydliggöra målsättningen för SEKs arbete med att bidra till en hållbar utveckling.

–          De nya målen i kombination med den reviderade ägaranvisningen känns både utmanande och inspirerande. De ger oss ramar för att vidareutveckla verksamheten och skapa nytta för fler kunder i samverkan med övriga statliga exportfrämjande institutioner och kommersiella banker, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

 

Resultat första kvartalet 2015

  • Nyutlåningen uppgick till Skr 10,8 miljarder (18,6)
  • Räntenettot uppgick till Skr 419 miljoner (352)
  • Rörelseresultatet uppgick till Skr 343 miljoner (518)
  • Nettoresultatet uppgick till Skr 262 miljoner (402)
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 6,4 procent (10,6)
  • Utestående offertvolym uppgick till Skr 95,6 miljarder vid periodens slut (78,4 vid utgången av 2014)
  • Kärnprimärkapitalrelationen enligt CRR var 17,8 procent vid periodens slut (16,9 vid utgången av 2014)

Läs hela rapporten här

Kontakt: Edvard Unsgaard, Kommunikationschef 08-613 84 88

SEK