PRESSMEDDELANDE: Delårsrapport 2 2018. Starka finanser hos de svenska exportföretagen


Aktiviteten i den svenska exportindustrin är hög. God tillgång till finansiering gör att den positiva utvecklingen för svensk export inte avspeglas fullt ut i SEK:s utlåning.
Nyutlåningen under årets första sex månader var lägre än under motsvarande period förra året och uppgick till Skr 26,6 miljarder.

–Trots ökad exportorderingång anser företagen att behovet av exportfinansiering är
oförändrat. Tillgången till finansiering i marknaden är god och företagens finansiella situation har stärkts, säger Catrin Fransson, vd på SEK.

Rörelseresultatet för årets första sex månader uppgick till Skr 416 miljoner, vilket var
lägre jämfört med samma period föregående år.

Räntenettot för det första halvåret var lägre jämfört med samma period föregående
år och uppgick till Skr 728 miljoner. Räntenettot påverkades negativt av en högre
resolutionsavgift och högre upplåningskostnader.

Arbetet med att nå nya kunder har varit framgångsrikt under första halvåret. Det är
främst satsningen mot medelstora företag som har resulterat i nya affärer och kunder.

–Vårt strategiska arbete med att nå fler kunder i detta segment har gett effekt, vilket är
glädjande, säger Catrin Fransson, vd på SEK.

Resultat januari-juni 2018 (jämfört med januari-juni 2017)

• Nyutlåningen uppgick till Skr 26,6 miljarder (48,7)
• Räntenettot uppgick till Skr 728 miljoner (852)
• Rörelseresultatet uppgick till Skr 416 miljoner (486)
• Nettoresultatet uppgick till Skr 312 miljoner (371)
• Avkastningen på eget kapital uppgick till 3,5 procent (4,3)
• Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till Skr 78 (93)
• Totala kapitalrelationen uppgick till 20,2 procent (12/2017: 23,0)

Ladda ner delårsrapporten för Q2 2018 här

Kontakt

Catharina Henriksson
Press & Public Affairs
Tel: 0766-77 55 09

Maila Catharina

Finansiella rapporter

Till SEK:s pressrum

SEK