PRESSMEDDELANDE: Organisationsförändringar inom SEK


SEK har beslutat om organisationsförändringar inom bolaget. Det innebär bland annat att tre nya roller inrättas, Chef för affärsutveckling, affärsstöd och transformation, CFO samt Vice vd med ansvar för strategiska samarbeten och relationer.

SEK:s uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK:s strategi tar sin utgångspunkt i att bolaget ska växa genom att ge fler företag tillgång till exportkreditsystemet. Detta förutsätter bland annat kunddriven digitalisering, nya arbetssätt och ökat samarbete med andra aktörer.

Tre nya roller i företagsledningen
Organisationsförändringen innebär tre nya tjänster. Per Åkerlind, tidigare Vice vd och Finanschef på SEK får rollen som Vice vd med ansvar för strategiska samarbeten och relationer. Stefan Friberg, tidigare Riskchef på SEK utses till CFO och Susanna Rystedt som tidigare var Ekonomichef på SEK utses till Chef för affärsutveckling, affärsstöd och transformation. Samtidigt som dessa tjänster införs tas rollerna Finanschef och Ekonomichef bort och enheterna Ekonomi och Finans organiseras under en gemensam chef, CFO.

Förändringen innebär också att chefen för hållbarhet kommer att rapportera till Vice vd istället för vd. Som tillförordnad riskchef har Irina Slinko utsetts.

Organisationsförändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.

SEK