Riksgäldens beslut om resolutionsplan och minimikrav på nedskrivningsbara skulder för AB Svensk Exportkredit (publ)(SEK)


Riksgälden har idag beslutat om planer för hur banker och andra institut i Sverige ska hanteras i en kris och fastställt deras minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL).

Riksgälden bedömer att tio svenska institut, inklusive SEK, bedriver verksamhet som är kritisk för det finansiella systemet och har därför upprättat planer som anger vilka åtgärder
Riksgälden avser att vidta i resolution.

Riksgälden har även fastställt minimikrav på nedskrivningsbara skulder för dessa institut. Enligt Riksgäldens beslut uppgår minimikravet för SEK till 7,1 procent av totala skulder och kapitalbas beräknat enligt resolutionsregelverket. Det motsvarar ett minimikrav om 28,0 procent av riskvägda tillgångar.

Kravet gäller från 1 januari 2018 och Riksgälden har i sitt pressmeddelande konstaterat att samtliga institut, inklusive SEK, redan idag lever upp till kravet.


Om SEK

SEK:s uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK är en marknadskompletterande aktör, vilket innebär att vårt erbjudande är ett komplement till bank- och kapitalmarknadsfinansiering för exportörer som vill ha olika finansieringskällor. SEK:s Vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige.

Kontakt SEK

Petra Könberg,
Chef Marknad & Affärsutveckling
0761-49 83 09

Maila Petra Könberg

Till pressarkivet

 

SEK