SEK Bokslutskommuniké 2013


Hög nyutlåning till svensk export

SEK hade en hög aktivitet under året och bistod svenska exportföretag med långfristig finansiering på Skr 55,7 miljarder (56,2). Finansieringen till de svenska exportörernas kunder ökade något jämfört med året innan och uppgick till Skr 39,0 miljarder (38,7) och den sammanlagda volymen finansiering direkt till de svenska exportörerna uppgick till Skr 16,7 miljarder (17,6).

Det finns flera skäl till de höga volymerna. För det första har många köpare av de svenska exportföretagens produkter och tjänster ett stort behov av säkerställd finansiering från SEK. För det andra ökar intresset för SEK:s slutkundsfinansiering, när köparen erbjuds möjligheter att få sin affär finansierad i någon av de många valutor som SEK erbjuder. För det tredje har den höga efterfrågan också påverkats positivt av företagens behov av rörelsekapitalfinansiering.   – De höga volymerna visar att SEK:s nyutlåning till svensk exportnäring har etablerat sig på en hög nivå och att SEK:s roll som marknadskompletterande aktör fortsätter att vara avgörande för exportföretagens affärer. En förutsättning för att nå de höga volymerna är och har varit samarbete med andra finansiella aktörer, säger SEK:s vd Peter Yngwe.

• Nyutlåningen till och för svenska exportföretag uppgick till Skr 55,7 miljarder kronor (56,2) • Rörelseresultatet uppgick till Skr 1 408,1 miljoner kronor (824,4) och rörelseresultatet exklusive orealiserade värdeförändringar uppgick till Skr 1 668,6 miljoner kronor (1 652,6). Rörelseresultatet har huvudsakligen påverkats av finansiella transaktioner såsom förtidslösen av förlagslån och orealiserade värdeförändringar hänförligt till kreditspread på egen skuld. • Avkastningen på eget kapital efter skatt uppgick till 7,4 procent (5,0) • Offertvolymen uppgick vid årets slut till Skr 65,5 miljarder kronor (59,5)  • Kärnprimärkapitaltäckningsgraden var 19,5 procent (19,8) vid årets slut  • Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att ordinarie utdelning ska lämnas med Skr 327,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 30 procent av resultatet efter skatt.

Läs hela bokslutskommunikén här.

SEK