SEK Delårsrapport 3, 2014


Stabila utlåningsnivåer trots bankernas höga riskaptit

SEK:s nyutlåning till svenska exportföretag och till deras kunder uppgick under årets första nio månader till sammanlagt Skr 42,8 miljarder (46,3). Efterfrågan på finansiering är stabil, trots den i övrigt goda tillgången till kapital. Volymen ny slutkundsfinansiering under de första nio månaderna uppgick till Skr 25,7 miljarder (34,2). Volymen ny direktfinansiering uppgick till Skr 17,1 miljarder (12,1).

Bankernas riskaptit har varit hög under perioden vilket skulle kunnat minska behovet av SEK:s erbjudande. Trots detta är utlåningsnivåerna stabila. Det beror bland annat på att det funnits ett behov av långfristig exportfinansiering. SEK har även refinansierat kundernas förfall. SEK har också fått ett flertal nya kunder. Räntenettot har under det tredje kvartalet varit något högre jämfört med samma kvartal 2013 som en följd av både högre marginaler och högre genomsnittliga volymer.

– Under hösten har jag som relativt nytillträdd VD fortsatt att träffa våra kunder. I detta lite tuffare ekonomiska läge är det extra viktigt att de har god tillgång till finansiering och att SEK har ett attraktivt erbjudande till dem och deras kunder. Min bild är att vårt erbjudande är attraktivt och jag är stolt över det kompetenta team som SEK kan erbjuda för att bistå kunderna i deras finansiella utmaningar. Kunderna sätter värde på SEK:s erbjudande och vi måste fortsätta utvecklas för att kunna bistå ännu fler exporterande företag med finansieringslösningar. Detta ska ske tillsammans med både våra kunder och i vårt samarbete med banker och andra finansiella aktörer, säger SEK:s VD Catrin Fransson.

Januari-september 2014

Nyutlåningen uppgick till Skr 42,8 miljarder (46,3)

Räntenettot uppgick till Skr 1 126,6 miljoner (1 192,4)

Rörelseresultatet för perioden uppgick till Skr 1 126,4 miljoner (924,1)

Nettoresultat uppgick till Skr 873,6 miljoner (714,5)

Avkastningen på eget kapital uppgick till 7,5 procent (6,6)

Utestående offertvolym uppgick till Skr 57,9 miljarder vid periodens slut (65,5 vid utgången av 2013)

Kärnprimärkapitalrelationen enligt CRR (tillsynsförordningen) var 17,9 procent vid periodens slut (19,5 enligt Basel II vid utgången av 2013)

Läs hela rapporten här.

KONTAKT

Edvard Unsgaard, Kommunikationschef SEK

08-613 84 88

 

 

SEK