PRESSMEDDELANDE: SEK har erhållit tillstånd att förtidsinlösa supplementärkapital


SEK emitterade den 14 november 2013 följande supplementärkapitalinstrument: ”USD 250,000,000 Fixed Rate Resettable Dated Subordinated Instruments due 14 November 2023” (nedan ”EMTN 5487”).

Av villkoren följer att SEK har rätt att förtidsinlösa EMTN 5487 per den 14 november 2018 (sådan rätt till förtidsinlösen är marknadspraxis för denna typ av instrument). Av relevant regelverk följer att en emittent måste begära förhandstillstånd av sin tillsynsmyndighet för att förtidsinlösa supplementärkapitalinstrument. För ett par veckor sedan begärde SEK förhandstillstånd av Finansinspektionen att förtidsinlösa EMTN 5487.

SEK har nu erhållit ovan nämnda tillstånd av Finansinspektionen. SEK:s styrelse kommer under hösten att behandla frågan om SEK de facto ska utnyttja sin rätt till förtidsinlösen. Såsom regelverket är utformat innebär Finansinspektionens besked att kapitalbasen redan nu ska reduceras med motvärdet av USD 250 000 000. Baserat på den totala kapitalbasen, vid utgången av första kvartalet 2018, blir effekten att den totala kapitalkvoten minskar med 2,4 procentenheter. SEK är efter förändringen fortsatt välkapitaliserad med en total kapitalkvot som överstiger Finansinspektionens krav med 3,7 procentenheter. Efter förändringen utgörs SEK:s totala kapital tillfullo av kärnprimärkapital.

För den händelse att styrelsen beslutar att inte förtidslösa EMTN 5487 kommer kapitalet att återläggas till kapitalbasen.

Kontakt

Petra Könberg, Chef Marknad och Affärsutveckling
Tel: +46-8-613 83 09

Maila Petra

Finansiella rapporter

Nyhetsarkiv

SEK