SEK Securities går upp i SEK


AB Svensk Exportkredits (SEK) helägda dotterbolag AB SEK Securities uppgick genom fusion (absorption av helägt dotterbolag) i SEK i dag, den 5 december 2014. Genom fusionen övertogs AB SEK Securities tillgångar och skulder av SEK.

AB SEK Securities har sedan år 2002 haft tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse. När moderbolaget nu fått tillstånd att bedriva sådan rörelse kommer därför verksamheten att flyttas över till SEK.

 

Har ni frågor angående fusionen, vänligen kontakta Edvard Unsgaard, Kommunikationschef SEK, 08-613 84 88

SEK