SEK:s Exportkreditbarometer: Bättre exportorderläge och fler jobb


Idag lanseras SEK:s femte exportkreditbarometer. Med svar från över 230 stora och små exportföretag finns flera intressanta trender. Den geopolitiska oro som präglade exportklimatet i höstas verkar ha skingrats. Exportorderläget har återigen förbättrats samtidigt som både kronan och finansieringsläget är fortsatt gynnsamt för de svenska exportföretagen. Det sammanlagda indexet för exportorder har ökat det senaste halvåret från 66 till 71. Fler företag väntas också anställa det kommande halvåret, både i Sverige och utomlands, index steg från 56 till 59.

– Nu blåser varmare vindar för företagen och det sammanvägda exportkreditindex, EKI, stiger från 58 till 59, vilket avspeglar ett bra finansieringsklimat och företag med goda balansräkningar. Det är positivt eftersom tillgång till finansiering, enligt exportföretagen, är en viktig nyckelkomponent till att vinna exportaffärer, säger SEK:s chefekonom Marie Giertz.

Endast två av tio stora företag i undersökningen upplever dock att Riksbankens minusränta har en positiv påverkan på deras affär. Det är bara ett av tio små och medelstora företag som upplever att minusräntan har en positiv effekt. De flesta anser att den sammantagna effekten av Riksbankens minusränta varken gör till eller från. Samtidigt uppger företagen att kronan är viktigare än själva räntenivån.

– Det är tydligt att marginalnyttan av att sänka räntan ytterligare är liten. Däremot kan vi konstatera att kronan är en viktig faktor för de svenska exportföretagen och om något gynnas de av att Riksbanken idag har kronan som en mer uttalad policyvariabel, säger SEK:s chefekonom Marie Giertz.

Läs hela barometern här

Om SEK 

SEK:s uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK är en marknadskompletterande aktör, vilket innebär att vårt erbjudande är ett komplement till bank- och kapitalmarknadsfinansiering för exportörer som vill ha olika finansieringskällor. SEK:s Vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige.

Om SEK:s Exportkreditbarometer

Syftet med Exportkreditbarometern är att öka kännedomen om svenska exportföretags finansieringsbehov och möjligheter, samt dessa faktorers betydelse för exporten. Utöver detta lyfter den fram andra faktorer som kan påverka ett företags exportaffärer, t.ex. hållbart företagande. Målgruppen är alla exportföretag med en exportvolym på minst 25 miljoner kronor samt en exportandel på minst 50 procent. Undersökningen är statistiskt säkerställd. I undersökningen har totalt 239 företag svarat, 139 i gruppen för stora företag och 100 i gruppen små och medelstora företag. En svarsfrekvens på totalt 58 procent. Intervjuerna har genomförts av Markör Marknad och Kommunikation under perioden 13/4-12/5 2015. Respondenterna är exportföretagens finanschefer eller motsvarande.

Kontakt

Marie Giertz, SEK:s chefekonom, 070-291 83 32

Edvard Unsgaard, kommunikationschef, SEK 0706-21 84 88

 

 

SEK