SEK:s Exportkreditbarometer: Få företag oroas över eventuell Brexit


Idag presenteras resultaten av SEKs Exportkreditbarometer med frågor till över 220 svenska exportföretag. Trots att inledningen på 2016 har präglats av fortsatt oro i omvärlden med terrorattacker i Europa och fortsatt flyktingkris, så har företagens investeringar inte påverkats i nämnvärd omfattning. Osäkerheten vid en eventuell Brexit ska inte heller överskattas om man får tro företagen. 80 procent av företagen har idag handel med Storbritannien, men bara vartannat företag tror att ett brittiskt utträde ur EU kommer att få konsekvenser för företagets handel med landet.

– Det är en förhållandevis låg andel av företagen som väntar sig att handeln kommer att påverkas av ett Brexit. Det kan tolkas både positivt och negativt. Det är positivt om det är så att ett utträde inte kommer att få negativa konsekvenser i form av en kraftig pundförsvagning eller att handelsvillkoren försämras. Å andra sidan kan det vara negativt om företagen inte är beredda på att förutsättningarna kan bli sämre och att handeln faktiskt kommer att påverkas negativt, säger SEK:s chefekonom Marie Giertz.

Det sammanvägda Exportkreditindexet (EKI) har fortsatt att mattas av något sedan den senaste mätningen i höstas. EKI, som är ett index som bland annat mäter företagens finansiella ställning och finansieringsbehov, har gått ned från 56 till 54. Det är framför allt drivet av ett något lägre finansieringsbehov och en något svagare prisbild. Exportorderläget har också dämpats något. Företagen räknar inte heller med samma draghjälp från kronan. Kreditmarknadsklimatet är dock gynnsamt och företagens finansiella ställning har förbättrats ytterligare och tillgången till finansiering är god.

– Det finns förutsättningar för exportindustrin givet att den globala efterfrågan finns, säger SEK:s chefekonom Marie Giertz.

I vår barometer pekar företagen också mot att de väntas fortsätta anställa. Det är fortfarande i utlandet som de flesta ser att de har behov av att anställa, men man väntas även anställa i Sverige.

Andelen företag som har som rutin att ställa hållbarhetskrav i samband med exportaffärer har ökat från knappt 45 procent till 55 procent för alla företag. Ökningen bygger framförallt på att de stora företagen tagit kliv framåt. Nu är det 70 procent av de stora företagen som svarar att de har som rutin att ställa håll barhetskrav i samband med exportaffärer jämfört med 50 procent när vi startade mätningarna våren 2013.

Läs exportkreditbarometern här.

Kontakt:
Marie Giertz, SEK:s chefekonom, 070-291 83 32
Edvard Unsgaard, Kommunikationschef SEK. 0706-218488

Om SEK

SEK:s uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK är en marknadskompletterande aktör, vilket innebär att vårt erbjudande är ett komplement till bank- och kapitalmarknadsfinansiering för exportörer som vill ha olika finansieringskällor. SEK:s Vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige.

Om SEK:s Exportkreditbarometer

Syftet med Exportkreditbarometern är att öka kännedomen om svenska exportföretags finansieringsbehov och möjligheter, samt dessa faktorers betydelse för exporten. Utöver detta lyfter den fram andra faktorer som kan påverka ett företags exportaffärer, t.ex. hållbart företagande. Målgruppen är alla exportföretag med en exportvolym på minst 25 miljoner kronor samt en exportandel på minst 50 procent. Undersökningen är statistiskt säkerställd. I undersökningen har totalt 224 företag svarat, 126 i gruppen för stora företag och 98 i gruppen små- och medelstora företag. Detta ger en svarsfrekvens på totalt 52 procent. Intervjuerna har genomförts under perioden 4 april till och med 29 april 2016. Respondenterna är exportföretagens finanschefer eller motsvarande. Exportkreditbarometern kom ut första gången i juni 2013.

SEK