SEK:s Exportkreditbarometer: Försiktig optimism kantad med osäkerhet


Idag presenteras resultaten av SEKs Exportkreditbarometer med frågor till knappt 200 svenska exportföretag. Det sammanvägda Exportkreditindexet (EKI) avspeglar fortfarande ett gott finansieringsklimat och företag med goda balansräkningar. EKI har dock sjunkit från 59 till 56.

– Det är fortfarande en stark siffra men företagen har sammantaget blivit något mer försiktiga. Finansieringsläget är inte riktigt lika fördelaktigt som tidigare trots fortsatt lågräntepolitik från Riksbanken, säger SEKs Chefekonom Marie Giertz.

De stora bolagen upplever fortfarande en förbättring av finansieringsläget, men indexet har gått ner samtidigt som det är första gången som de stora företagen guidar mot en försämrad situation när de blickar framåt.

– Det tyder på att den osäkerhet som har präglat marknaden sedan sommaren även har spillt över i hur företagen upplever tillgången till finansiering. Kreditmarknaden fungerar med andra ord lite sämre, säger Marie Giertz.

Exportkreditbarometern visar också på ett trendbrott i hur företagen ser på kronan. Det är nu betydligt färre företag än tidigare som upplever att kronan är fördelaktig och fler företag än tidigare tror att kronan kommer att stärkas framöver. Riksbankens budskap om att försvaga kronan har inte fått gehör.

Kronan har stärkts något i handelsvägda termer det senaste halvåret men sannolikt är det snarare den stora förstärkningen mot den norska kronan som har påverkat exportföretagen negativt, säger Marie.

Exportorderläget och företagens sysselsättningsplaner vittnar om en fortsatt god utveckling men även här syns en viss ökad försiktighet.  De mindre företagen är generellt mer positiva till exportorder- och sysselsättningsutvecklingen än de stora bolagen.

– Vi har ställt en extrafråga till företagen och hälften av de stora företagen svarar att de har påverkats negativt av den senaste tidens ökade osäkerhet om Kinas avmattning och den ökade osäkerheten på de finansiella marknaderna. Det ökar osäkerheten kring de framtida utsikterna och riskerar framför allt att överraska de mindre bolagen negativt, avslutar SEKs Chefekonom Marie Giertz.

Läs exportkreditbarometern här.

Om SEK 

SEK:s uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK är en marknadskompletterande aktör, vilket innebär att vårt erbjudande är ett komplement till bank- och kapitalmarknadsfinansiering för exportörer som vill ha olika finansieringskällor. SEK:s Vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige.

Om SEK:s Exportkreditbarometer

Syftet med Exportkreditbarometern är att öka kännedomen om svenska exportföretags finansieringsbehov och möjligheter, samt dessa faktorers betydelse för exporten. Utöver detta lyfter den fram andra faktorer som kan påverka ett företags exportaffärer, t.ex. hållbart företagande. Målgruppen är alla exportföretag med en exportvolym på minst 25 miljoner kronor samt en exportandel på minst 50 procent. Undersökningen är statistiskt säkerställd. I undersökningen har totalt 199 företag svarat, 118 i gruppen för stora företag och 81 i gruppen små och medelstora företag. En svarsfrekvens på totalt 48 procent. Intervjuerna har genomförts av Markör Marknad och Kommunikation under perioden 12/10-6/11 2015. Respondenterna är exportföretagens finanschefer eller motsvarande.

Kontakt

Marie Giertz, SEK:s chefekonom, 070-291 83 32

Edvard Unsgaard, kommunikationschef, SEK 0706-21 84 88

SEK