SEK:s exportkreditbarometer: Fortsatt gynnsamma exportförutsättningar i en osäker omvärld


Idag presenteras SEK:s åttonde Exportkreditbarometer med frågor till drygt 200 stora och mindre exportföretag. Exportkreditindex (EKI), som innefattar fem frågor som rör företagens finansiella situation, behov av och tillgång till finansiering samt prisbilden för finansiering, visar på en ökad optimism hos svenska exportföretag i jämförelse med vårens EKI.

– Det är intressanta siffror och visar att företagen står mycket starka, trots den ökade politiska och ekonomiska osäkerheten i omvärlden, säger SEK:s utlåningschef Jane Lundgren Ericsson.

EKI ökade från 54 till 58 i denna mätning efter en nedåtgående trend i de senaste mätningarna. Det är framförallt en större andel stora företag som är mer optimistiska, vilket speglas i att EKI för dessa företag ökade från 54 till 59. EKI för SME-företag har legat på index 55 i de tre senaste mätningarna.

– Fler stora företag ser ett ökat behov av finansiering, men upplever samtidigt förbättrade möjligheter att finansiera sig via kapitalmarknaden, och anser att prisbilden för finansiering har blivit mer gynnsam, säger Jane Lundgren Ericsson.

Andelen företag som anser att kronkursen är fördelaktig är dessutom den högsta sedan mätningarna startade 2013. Likväl tror fler exportföretag, jämfört med barometern i våras, på ytterligare en försvagning av den svenska kronan under de kommande 12 månaderna.

En annan fråga i barometern avser handel med Storbritannien efter landets ja till att lämna EU i folkomröstningen i juni. En ökad andel av de svenska exportföretagen, från 52 % till 72 %, tror att deras handel med landet kommer vara oförändrad de kommande tolv månaderna.

Läs mer här.

Om SEK:s Exportkreditbarometer

Syftet med Exportkreditbarometern är att öka kännedomen om svenska exportföretags finansieringsbehov och möjligheter, samt dessa faktorers betydelse för exporten. Utöver detta lyfter den fram andra faktorer som kan påverka ett företags exportaffärer, t.ex. hållbart företagande. Målgruppen är alla exportföretag med en exportvolym på minst 25 miljoner kronor samt en exportandel på minst 50 procent. Undersökningen är statistiskt säkerställd. I undersökningen har totalt 213 företag svarat, 125 i gruppen för stora företag och 88 i gruppen SME. Detta ger en svarsfrekvens på 50 %. Intervjuerna har genomförts av Markör Marknad & Kommunikation AB under perioden 17 oktober till 14 november.

Om AB Svensk Exportkredit

AB Svensk Exportkredit finansierar svensk export. Vi lånar ut pengar direkt till svenska exportföretag och vi hjälper svenska exportföretag att vinna exportaffärer genom att erbjuda deras kunder finansiering. Vi har ett stort internationellt kontaktnät och en lång erfarenhet av internationell finansiering. Med det statsstödda exportkreditsystemet kan köparen av svensk export få en känd total kostnad för sin investering. Med en exportkreditfinansiering kan köparen dessutom erbjudas långa kredittider. SEK är en långsiktig partner, vi ägs till 100 % av svenska staten och har ett samhällsuppdrag att genom finansiering främja svensk exportnäring. Vårt hållbarhetsarbete är viktigt och våra prövningar säkerställer att du som kund följer alla internationella standarder och riktlinjer. Under 2015 lånade SEK ut sammanlagt 104,6 miljarder svenska kronor.

Kontakt
Edvard Unsgaard
Kommunikationschef, SEK
0706-218488

SEK