Två av tre företag har påverkats direkt av oron i världen


Idag presenteras SEK:s fjärde Exportkreditbarometer. Den visar att två av tre tillfrågade företag säger att deras affärsverksamhet har påverkats negativt av ökad geopolitisk oro. Främst är det oron i Ryssland och Ukraina som påverkat företagen. Det är svårt att veta exakt hur mycket affärerna påverkats, men vi kan slå fast att det påverkar de svenska företagens möjligheter att exportera. Även Exportorderläget har dämpats jämfört med i våras enligt vår barometer men orderläget är fortfarande bättre än för ett år sedan.

Barometern visar också att den svenska exportnäringen har ett bra utgångsläge om de geopolitiska riskerna minskar. Deras finansiella situation är bra, finansieringsmöjligheterna är goda och ränteläget rekordlågt. Dessutom tillkommer en fortsatt svagare krona som hjälper exportföretagen när efterfrågeläget i vår omvärld har försämrats. Över 50 procent anser att kronan idag är fördelaktig, att jämföra med endast 6 procent för ett år sedan.

–  Generellt sett är de svenska företagen mycket väl rustade. Den svagare kronan och det låga ränteläget är också positivt för företagen. Om och när den geopolitiska oron minskar finns det goda förutsättningar för tillväxt, säger SEK:s Chefsekonom Marie Giertz.

Företagen har generellt blivit något mer försiktiga till att anställa men indexet för de stora företagens sysselsättningsplaner i Sverige ligger för första gången sedan mätningen startade våren 2013 över 50. (Siffror under 50 visar på planer på neddragningar).

FAKTA OM SEK:S EXPORTKREDITBAROMETER

Syftet är att öka kännedomen om svenska exportföretags finansieringsbehov och möjligheter, samt dessa faktorers betydelse för exporten. Målgruppen är alla exportföretag med en exportvolym på minst 25 miljoner kronor samt en exportandel på minst 50 procent. I undersökningen har totalt 216 företag svarat, 121 i gruppen för stora företag och 95 i gruppen små- och medelstora företag. En svarsfrekvens på totalt 49 procent. Undersökningen är statistiskt säkerställd. Intervjuerna har genomförts under perioden 27 oktober till och med 17 november 2014. Respondenterna är exportföretagens finanschefer eller motsvarande.

 

Läs hela rapporten här.

 

FAKTA OM SEK

Svensk Exportkredit (SEK) är ett av svenska staten helägt företag med uppdrag att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK skapar nytta och trygghet för sina kunder genom oberoende, specialisering och kompetens inom internationell finansiering.

KONTAKT

Marie Giertz, SEK:s Chefekonom: 08-613 83 32 eller 070-291 83 32.

Edvard Unsgaard, Kommunikationschef, SEK: 0706-21 84 88

SEK