Tvisten med Lehman Brothers Finance AG har förlikts


I april 2012 ansökte det schweiziska bolaget Lehman Brothers Finance AG (i likvidation, med Price WaterhouseCoopers som utsedd likvidator) (“LBF”) om stämning av AB Svensk Exportkredit (“SEK”) vid Stockholms tingsrätt, vilket SEK har upplyst om i sina finansiella rapporter sedan dess.

Efter förhandlingar mellan parterna har tvisten slutligt förlikts mellan SEK och LBF den 26 juni 2014. Nettoeffekten på SEK:s rapport över totalresultat i koncernen blir en nettointäkt före skatt om cirka Skr 290 miljoner. Denna nettoeffekt består av summan av en betalning om US$17,75 miljoner till LBF och en upplösning av en tidigare etablerad reserv för tvisten. Som ett resultat av uppgörelsen kan vissa ytterligare, icke-materiella, utdelningar komma att erhållas från andra enheter i den tidigare Lehman Brothers-koncernen.

SEK