Riktlinjer och styrning

Riktlinjer och styrning

SEK styrs genom statens ägarpolicy och ägaranvisningen men även genom bolagsordningen, bolagsstämman, styrelsen och vd. Vägledande för vårt hållbarhetsarbete är internationella riktlinjer, framförallt FN:s Global Compact, Ekvatorprinciperna och de globala hållbarhetsmålen.


Ägarpolicy

Av statens ägarpolicy framgår att SEK som statligt ägt bolag ska agera föredömligt inom hållbart företagande vilket framförallt innebär att SEK ska:

  • arbeta strategiskt, integrera frågorna i sin affärsstrategi och fastställa strategiska hållbarhetsmål
  • agera transparent i frågor som rör väsentliga risker och möjligheter och föra en aktiv dialog med bolagets intressenter i samhället
  • samarbeta med andra bolag och relevanta organisationer samt
  • efterleva internationella riktlinjer på hållbarhetsområdet.

Ägaranvisning

SEK:s arbete med hållbarhetsfrågor är en integrerad del av bolagsstyrningen. Enligt ägaranvisningen ska SEK arbeta för efterlevnaden av de internationella riktlinjer som finns inom området för hållbart företagande kring miljöhänsyn, antikorruption, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Vid kreditbedömningar ska SEK, där det är relevant, följa internationella ramverk såsom OECD:s riktlinjer för social och miljömässig hänsyn vid statsstödd kreditgivning eller Ekvatorprinciperna. Vi ska också beakta OECD:s riktlinjer för hållbar långivning vid export till låginkomstländer.

Ägaranvisning

Styrelsen

Inom SEK är det styrelsen som är ytterst ansvarig för att ett aktivt och långsiktigt arbete för hållbar utveckling bedrivs inom företaget. Styrelsen beslutar om strategi och mål samt policy för hållbart företagande och riskpolicyn som inkluderar hantering av hållbarhetsrisker. Styrelsen följer upp och utvärderar SEK:s hållbarhetsarbete.

Internationella riktlinjer inom hållbarhet

Följande internationella riktlinjer inom hållbarhet är relevanta för SEK:s verksamhet:

Ekvatorprinciperna

OECD:s riktlinjer för social och miljöhänsyn vid exportkrediter

FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter

OECD:s riktlinjer för hållbar långivning vid export till låginkomstländer

FN Global Compact

OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Styrdokument

SEK har en policy för hållbart företagande. Det innebär att SEK ska agera ansvarsfullt och minimera risken för negativ påverkan samt tillvarata möjligheter till hållbart värdeskapande.
SEK ska arbeta för minskad klimat- och miljöpåverkan, ett aktivt anti-korruptionsarbete, respekt för mänskliga rättigheter samt goda och anständiga arbetsvillkor vilket inkluderar en trygg och säker arbetsmiljö, god affärsetik, och ett ansvarsfullt agerande inom skatteområdet.

Sammanställning styrdokument

Har du frågor som rör vårt hållbarhetsarbete?

Kontakta Johan Henningsson, hållbarhetschef på SEK.

Telefon: +46 8 613 83 00

johan.henningsson@sek.se

SEK