Information om CIRR-systemet

Information om CIRR-systemet

SEK erbjuder finansiering av exportkrediter både till Commercial Interest Reference Rate (CIRR) och till rörliga marknadsräntor. CIRR innebär att exportörens kund kan erbjudas finansiering till fast ränta. Exportkrediter och CIRR lyder under en överenskommelse inom OECD (Consensus) som innebär gemensamma riktlinjer för att undvika att enskilda länder gynnar sin exportindustri på ett otillbörligt sätt.


Kort om CIRR

Exportkrediter och CIRR följer Consensus-överenskommelsen inom OECD. CIRR-systemet styrs även av EU–regelverk och nationella svenska regler.

I Sverige administrerar SEK det statsstödda CIRR-systemet.  Förenklat innebär det att exportören kan erbjuda sin kund en fast ränteoffert (CIRR), som är giltig fyra månader. Under de fyra månaderna måste kommersiellt kontrakt tecknas. När detta är tecknat har låntagaren (exportörens kund) ytterligare sex månader på sig att teckna låneavtal.

För exportören och exportörens kund är det en fördel att veta vad räntekostnaden kan komma att bli. Skulle marknadsräntor stiga under förhandlingsperioden, kan CIRR-erbjudandet bli mycket attraktivt och exportörerna får extra draghjälp till att vinna sin exportorder. Om räntorna sjunker, väljer exportörens kund att istället finansiera sig till marknadsränta, men har haft ett kostnadsfritt räntetak under förhandlingsperioden, som i den här typen av affärer kan sträcka sig över en lång tid.

När man ansöker om kredit med CIRR-ränta ska man bestämma sig för vilket alternativ man vill ha:
Offert-CIRR väljer man om man önskar en specifik räntesats vid ansökningstillfället. SEK:s offert gäller i 120 dagar. CIRR-räntesatsen ökas med 0,2 procentenheter jämfört med de räntesatser som SEK publicerar på sin hemsida.
Kontrakts-CIRR väljer man om man vill ha den ränta som kommer att gälla på köpeavtalsdagen (ingen ökning med 0,2 procentenheter). Även denna offert är giltig i 120 dagar men innebär inget löfte om en specifik räntesats. Vid varje förlängningstillfälle kan man byta mellan Offert-CIRR och Kontrakts-CIRR eller vice versa. Om köpeavtalet inte hunnit tecknas inom nämnda 120 dagarsperiod, kan offerten förlängas i ytterligare 120 dagar åt gången – beträffande Offert-CIRR till den vid förlängningstillfället gällande räntan. När köpeavtal tecknas fastställs räntan för en leverantörskredit. Vid köparkredit kommer den aktuella räntan, Kontrakts-CIRR eller Offert-CIRR, att hållas under 6 månader räknat för köpeavtalsdatum. Om kreditavtal inte tecknas inom denna period, kommer en ny CIRR-ränta att åsättas. Den högre av gällande CIRR-ränta vid detta tillfälle och tidigare offererade ränta kommer att tillämpas. I det svenska CIRR-systemet får arrangerande bank 0,25% p.a. i administrativ kompensation som ersättning för nedlagt arbete. Löftesprovision uttages ej.

SEK arrangerar exportkrediter i samarbete med banker. Din bank kan berätta mer om vad som krävs av dig i samband med en exportkredit. De kan också ge besked om den totala kostnaden för en exportkredit.

Detaljerad information om CIRR

SEK har statens uppdrag att handha det svenska CIRR-systemet. CIRR står för Commercial Interest Reference Rate och grundar sig på den s.k. Consensus-överenskommelsen inom OECD. Överenskommelsen är tillämplig på export av kapitalvaror och tjänster. CIRR-ränta kallas ibland också för ”statsstödd” ränta. Finansiering sker enligt de regler som fastställts inom Consensus bl.a. vad avser kredittider, förskott och räntesatser.

Allmänna förutsättningar

Enligt förordningen SFS 1981:665 (senast ändrad med förordningen SFS 2002:675) kan exportkredit med CIRR-ränta lämnas för att finansiera svenskt företags exportförsäljning.

I ovan nämnda förordning refereras bl a till att vissa villkor för EKN-garanti måste vara uppfyllda och att villkoren skall överensstämma med Consensus. En kredit som EKN är beredd att försäkra kvalificerar dock inte självklart för kredit med CIRR-ränta (eller omvänt).

Ansökan

Normalt skickas ansökan om kredit med CIRR-ränta direkt till SEK. Både banker och exportörer kan ansöka. Om sökande bank inte önskar att SEK skall få kännedom om den bakomliggande affären, kan istället ansökan skickas till EKN, som vidarebefordrar en begränsad del av dokumentet till SEK för avgörande. SEK fastställer den CIRR-ränta som ska gälla. I det fall köpeavtal tecknats tidigare, erbjuder SEK marknadsränta i stället.

Du eller din bank måste skicka in ansökan om CIRR innan avtalet mellan dig och din kund tecknas. Ansökan, och sedermera en offert från SEK, är kostnadsfria. Vid ansökan om kredit med CIRR-ränta offererar SEK alltid även marknadsränta, som ett alternativ, såvida inget annat anges i ansökan.

Exportens ursprung

SEK finansierar affärer som direkt eller indirekt avser export av kapitalvaror och tjänster och som genomförs av svenskt företag eller av företag med säte utomlands i vilket det finns ett betydande svenskt intresse. Ett svenskt intresse föreligger om den verksamhet för vilken CIRR-krediten beviljas bedöms vara av svenskt samhällsintresse eller på annat sätt till gagn för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. För att SEK skall kunna avgöra om tillräckligt svenskt intresse föreligger skall en ansökan om CIRR-kredit inkludera en beskrivning av affärens positiva inverkan på Sverige i de fall då det svenska innehållet understiger 50%. Beskrivningen skall vara gjord av exportören. Reservdelar förekommer endast till den del EKN brukar godkänna; 10 – 15% i samband med kapitalvaror men aldrig separat. Finansiering lämnas bara i undantagsfall för begagnade varor. SEK följer i huvudsak EKN:s normer för detta.

Lokala kostnader

Vissa lokala kostnader av typen lokalt inköpta varor/tjänster kan finansieras förutsatt att det finns en klar anknytning till den svenska exporten. Den lokala andelen får inte överstiga 30% av exportkontraktets värde. SEK erbjuder Marknadsränta för den del som inte kvalificerar för CIRR-ränta.

Köparland

Köparländerna indelas i två kategorier, Kategori I respektive Kategori II. Indelningen i länderkategorier grundar sig på Världsbankens klassificering av BNP i respektive land d v s högre BNP är Kategori I och lägre BNP Kategori II.

Speciella villkor för CIRR

CIRR-räntor finns för alla i Consensus deltagande länders valutor och SEK publicerar de CIRR-räntesatser som SEK kan erbjuda. CIRR-räntorna justeras den 15:e varje månad. Vid ansökningstillfället kan man välja mellan Offert-CIRR och Kontrakts-CIRR. Offert-CIRR väljer man om man önskar en specifik räntesats som fastställs vid ansökningstillfället. SEKs offert gäller i 120 dagar. Offert-CIRR ökas med 0,2 procentenheter jämfört med de räntesatser som SEK publicerar på sin hemsida. Kontrakts-CIRR väljer man om man vill ha den ränta som kommer att gälla på köpeavtalsdagen (ingen ökning med 0,2 procentenheter). Även denna offert är giltig i 120 dagar men innebär inget löfte om en specifik räntesats.

Om köpeavtalet inte hunnit tecknas inom nämnda 120 dagarsperiod, kan offerten förlängas i ytterligare 120 dagar åt gången – betr. Offert-CIRR till den vid förlängningstillfället gällande räntan. Vid varje förlängningstillfälle kan man byta mellan Offert-CIRR och Kontrakts-CIRR eller vice versa. För leverantörskrediter fastställs räntan när köpekontraktet tecknas. För köparkrediter kommer den aktuella räntan, Kontrakts-CIRR eller Offert-CIRR, att hållas under ytterligare 6 månader räknat från köpeavtalsdatum. Om kreditavtal inte tecknats inom denna period, kommer en ny CIRR-ränta att utsättas. Den högre av gällande CIRR-ränta vid detta tillfälle och den tidigare offererade räntan kommer att tillämpas.

SEK är endast bunden av en CIRR-ränteoffert om den accepteras i anslutning till att köpekontrakt (leverantörskredit) respektive kreditavtal (köparkredit) tecknas.

Amortering

En kredit skall normalt amorteras med lika stora belopp med ett intervall på 6 månader. Undantag från denna regel kan medges. Vid leasing accepteras dock halvårsvisa annuitetsbetalningar.

Återbetalningsperiod

Kredittidens längd räknas från ”Starting Point” (se nedan) och är beroende av vara och kontraktsbelopp men även av importland. Den kortaste kredittiden som kan komma ifråga är 2 år. Den maximala kredittiden för de olika länderkategoarierna är: Kategori I – normalt 5 år Kategori II – normalt 10 år Tidpunkt då amorteringsperioden börjar behandlas i punkten ”Starting point” nedan.

Förskott/Kontantbetalning

Minst 15% skall betalas av köparen kontant som förskott. Alla betalningar från köparen som sker före ”starting point” betraktas som förskott.

Förskottet kan inte finansieras med CIRR-ränta.

Kreditbelopp

SEK har ingen formell begränsning av kreditbelopp. Belopp under 10 miljoner kronor förekommer sällan beroende på de kostnader som förhandling och implementering av ett kreditavtal innebär. Det är möjligt att finansiera EKN-premie, bankkostnader och ränta under byggtiden genom att dessa inkluderas i kreditbeloppet.

Valutor

Klicka här för att se vilka CIRR-räntor som erbjuds.

Ekonomisk intressegemenskap

Exportörens ägarintresse i importföretaget (eller omvänt) – direkt eller indirekt – får normalt inte överstiga 20%. Om särskilda skäl föreligger kan CIRR-ränta dock medges även under sådana förhållanden där den ekonomiska intressegemenskapen är större än 20%. Vid mer omfattande intressegemenskap förbehåller sig SEK prövning i varje enskilt fall. För bedömning kan uppgift om eventuell vidareförsäljning till slutlig köpare vara av betydelse. Om det t ex kan visas att ett utländskt dotterbolag enbart är återförsäljande och därmed ingår som en länk i kedjan mellan exportör och slutköpare, kan SEK lämna CIRR-ränta.

Accept av SEK:s offert

Vid köparkredit skall SEK:s CIRR-offert accepteras inom en månad från datum för undertecknande av kreditavtal. Vid leverantörskredit skall SEK:s CIRR-offert accepteras inom en månad från datum för tecknande av köpeavtal.

Vid köparkredit/leverantörskredit till marknadsränta accepteras SEK:s offert vid sådant tillfäller som överenskoms mellan sökanden och SEK. Räntan (marginal över Ibor) fastställs i samband med accepten.

Kostnader/avgifter/ersättning

För CIRR-krediter utgår ersättning till arrangerande bank för att täcka kostnader för uppläggning och hantering. Ersättningen uppgår till 0,25% p.a. på utestående kreditbelopp och erläggs vid räntebetalning från låntagaren. För kredit med CIRR-ränta uttages ingen löftesprovision. Riskprovision uttages på den del av krediten som ej garanteras av EKN. SEK:s allmänna villkor innehåller ett förbehåll om att alla kostnader för affären, uppläggning, genomförande och avveckling och där ingen annan är betalningsskyldig skall påföras den sökande parten (såvida inte annat avtalats mellan sökanden och SEK).

Starting point

Starting point är utgångspunkt för amorterings-/återbetalnings-perioden. Enligt internationellt godtagna regler fastställs Starting point på följande sätt:

  1.  Vid kontrakt om försäljning av kapitalvaror bestående av individuella enheter som är användbara var för sig (t ex bilar), räknas amorteringsperioden från den genomsnittliga leveransdagen (medelleveransdagen), eller från var och en av de dagar, då köparen skall ta varorna i besittning i sitt eget land.
  2.  Vid kontrakt om försäljning av kapitalvaruutrustning för kompletta anläggningar eller fabriker räknas amorteringsperioden, när leverantören inte har något ansvar för igångkörning, från den dag då köparen skall ta i besittning hela den utrustning (inklusive reservdelar) som levererats enligt kontraktet.
  3. Vid entreprenadkontrakt räknas amorteringsperioden när entreprenören inte har något ansvar för idriftsättning, från den dag då entreprenaden fullbordats.
  4. Vid kontrakt enligt vilket leverantören/entreprenören har kontraktsenligt ansvar för igångkörning (idriftsättning), räknas amorteringsperioden från den dag då montage- eller entreprenadarbetet fullbordats och leverantören/entreprenören genomfört preliminära prov för att säkerställa att anläggningen är klar att tas i drift. Detta gäller oavsett om anläggningen enligt kontraktsvillkoren överlämnas till köparen vid denna tidpunkt och utan hänsyn till eventuellt fortlöpande åtagande som leverantören/entreprenören kan ha, t ex garantiåtagande att anläggningen skall fungera effektivt eller åtagande att utbilda lokalt rekryterad personal.
  5. Vid kontrakt som faller under 2), 3) eller 4) men som innebär separat utförande av individuella delar av ett projekt, räknas amorteringsperioden från den utgångspunkt som gäller för varje separat del eller från den genomsnittliga dagen för dessa utgångspunkter. Då leverantören har ett kontrakt inte för hela projektet men för en väsentlig del av det, får amorteringsperioden räknas från den dag som är tillämplig som utgångspunkt för projektet som helhet.

För alla ovanstående alternativ gäller att det måste finnas ett senaste datum då amorteringarna skall påbörjas.

Säkerheter

SEK kräver betryggande säkerheter för sina krediter. Säkerheterna utgörs vanligen av garanti från Exportkreditnämnden (EKN) eller bank/exportör som är godkänd av SEK. I vissa fall kan SEK acceptera att deltaga i kreditrisken.

Ytterligare information

Vill du veta mer om SEK:s finansieringsformer och kreditvillkor, vänd Dig till SEK eller din affärsbank som fördelar kontakten med SEK. Du kan ringa direkt till Export Finance, tel 08 – 613 83 00 eller kontakta exportfinance@sek.se.

Ändringar/Uppdateringar

Villkoren för CIRR-räntekredit uppdateras/ändras fortlöpande. Kontakta därför oss eller din bank i varje enskild transaktion.

Läs de aktuella CIRR-räntorna här.

Mer om exportkrediter.

Mer om projektfinansiering.

Mer om kontraktsgarantier.

Mer om finansiering av kundfordringar.

SEK