Dataskyddspolicy

SEK:s policy avseende användande och behandling av personuppgifter.


1. Inledning

Den här policyn innehåller information om hur vi använder och behandlar personuppgifter.

2. Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Exempel på personuppgifter är namn, adress, bild, personnummer, ljudupptagning, e-postadress eller IP-adress.

3. Insamling av personuppgifter

Personuppgifter kan samlas in på olika sätt och för olika ändamål beroende på om du är företrädare för kund, leverantör eller ansöker om anställning.

Identifieringsuppgifter: personnummer och namn såsom kopia av pass, körkort eller liknande.

Kontaktuppgifter: telefonnummer och adresser inklusive land

Uppgifter som krävs enligt lag: uppgifter som krävs för till exempel kundkännedom i samband med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

4. Behandling av personuppgifter

AB Svensk Exportkredit (SEK) behandlar dina personuppgifter:

Kundrelation
Personuppgifter: Identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter samt uppgifter som krävs enligt lag. Uppgifterna lagras: enligt krav i författning. Laglig grund: avtal och laglig skyldighet

Leverantörsrelation
Personuppgifter: Identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter samt uppgifter som krävs enligt lag. Uppgifterna lagras: enligt krav i författning. Laglig grund: avtal och laglig skyldighet

Ansökan om anställning
Personuppgifter: Identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter samt övrigt material såsom t ex CV. Uppgifterna lagras: högst 2 år. Laglig grund: samtycke

Intresseanmälan i vår kandidatbank
Personuppgifter: Identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter samt övrigt material såsom t ex CV. Uppgifterna lagras: högst 2 år. Laglig grund: samtycke

5. Utlämning av personuppgifter

SEK säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av personuppgiftsombud:

  • Leverantörer som t ex hanterar IT-tjänster, rekryteringsärenden för SEK:s räkning
  • Andra mottagare såsom t ex myndigheter då skyldighet föreligger enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.

Mottagare som hanterar personuppgifter för SEK:s räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig till exempel en myndighet, gäller mottagarens dataskyddspolicy och information om personuppgiftshantering.

6. Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. SEK har emellertid vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som bedömts krävas för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

7. Om cookies

När du besöker vår webbplats kan vi samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se här

8. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

  • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
  • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
  • Begära att uppgifter raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
  • Invända mot behandling – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas

Vill du veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss enligt nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet samt väcka skadeståndstalan i allmän domstol.

9. Kontakt

AB Svensk Exportkredit (publ) med organisationsnummer 556084-0315 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller önskar ta del av vilka personuppgifter vi behandlar om dig kontaktar du oss genom en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran till:

Dataskyddsombudet
Klarabergsviadukten 61-63, plan 7
Box 194
101 23 Stockholm

I begäran önskar vi att du uppger ditt ärende och folkbokföringsadress samt bifogar en vidimerad kopia av legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress. Den registrerade godkänner genom begäran att SEK registrerar att ett eventuellt utlämnande skett.

SEK