Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbart företagande är något vi på SEK tycker är viktigt. Därför har affärsetik samt sociala och miljömässiga risker samma tyngd i kreditbesluten som finansiella risker.


Sverige är en av världens ledande exportnationer. SEK är därför stolta över uppdraget att på kommersiella och hållbara grunder finansiera svensk exportnäring. Vi är övertygade om att hållbart företagande är en viktig del av svenska exportframgångar.

SEK vill vara ett föredöme inom hållbarhetsfrågor och driva utvecklingen inom hållbart företagande framåt. Det gör vi främst genom att ställa krav vid utlåning.

Som långivare har vi ett ansvar för att de affärer vi finansierar följer internationella riktlinjer inom hållbarhet. Därför genomför vi kundkännedoms- och hållbarhetskontroller i samtliga affärer innan krediter beviljas.

Hållbarhetsrisker beaktas vid utlåning

I samband med utlåning kan olika typer av risker uppstå, framför allt kreditrisker men också hållbarhetsrisker. Hållbarhetsrisk är ett riskslag inom SEK och innebär att vi granskar om utlåningen direkt eller indirekt påverkar omgivningen negativt inom områdena etik, korruption, miljö och klimat, mänskliga rättigheter eller arbetsvillkor.

Krav på ökad transparens om större projekts sociala och miljömässiga påverkan sker genom utveckling i de internationella standarder som SEK följer, framför allt inom OECD. SEK tar aktiv del i arbetet att förbättra transparensen på internationell nivå.

Internationella riktlinjer

SEK stöder FN Global Compact. Medlemmarna lovar att anpassa sig efter tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi uppmuntrar våra kunder att bli medlemmar i FN Global Compact samt rätta sig efter OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Kontakta oss om hållbarhet

Har du frågor som rör vårt hållbarhetsarbete, kontakta Johan Henningsson, hållbarhetschef på SEK.

johan.henningsson@sek.se

Telefon: +46 8 613 83 00

SEK