Hoppa till innehåll

Riktlinjer för behandling av personuppgifter

Dessa riktlinjer beskriver hur och i vilket syfte AB Svensk Exportkredit (”SEK”), organisationsnummer 556084-0315 behandlar personuppgifter för vilka SEK är personuppgiftsansvarig.

För SEK är din rätt till skydd av den personliga integriteten viktig och SEK ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med vid var tid tillämplig lagstiftning. Vi skyddar informationen och behandlar den på ett korrekt sätt och vill att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

1. Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, bild, ljudupptagning, eller IP-adress.

2. Insamling och typ av personuppgifter

Personuppgifter kan samlas in på olika sätt och för olika ändamål beroende på vilken relation du har till SEK. Typer av personuppgifter som SEK hanterar är:

Identifieringsuppgifter

Namn och personnummer från kopia av pass, körkort eller liknande identitetshandling.

Kontaktuppgifter

Adress, land, telefonnummer och e-postadress.

Uppgifter som krävs enligt lag

Exempelvis för kundkännedom i samband med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller i samband med ljudupptagning av affärsrelaterade telefonsamtal.

Tekniska uppgifter vid besök på vår hemsida

Exempelvis IP-nummer.

Uppgifter vid rekrytering

Till exempel utbildning, arbetslivserfarenhet och testresultat.

3. Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser och avtalsförpliktelser, eller baserat på intresseavvägning eller ditt samtycke.
Beroende på om du företräder befintlig eller blivande kund, annan motpart, intressent, prenumerant av nyhetsbrev eller leverantör, eller söker anställning på SEK kan syftet och den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen samt lagringstiden skilja sig åt.

Kundrelation, intressent, prenumerant av nyhetsbrev eller annan motpartsrelation

SEK behandlar identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter samt uppgifter som krävs enligt lag. Uppgifterna lagras enligt krav i författning. Laglig grund är avtal, rättslig förpliktelse och intresseavvägning.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • kunna kontakta dig
 • kunna tillhandahålla våra tjänster
 • fullfölja våra avtalsrättsliga förpliktelser
 • efterleva lagkrav
 • utföra identitetskontroller
 • upprätthålla kontakter och hantera kontaktuppgifter

Vem tar del av dina personuppgifter?

De som kan komma i kontakt med dina personuppgifter är t.ex. SEK:s affärsfunktioner såsom kundansvariga, back office och system- och IT-driftsleverantörer.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Vi lagrar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Vi följer gällande lagstiftningskrav i bl.a. bokföringslagen, aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen, penningtvättslagen beträffande bokföring och gallring. Räkenskapsinformation, som exempelvis avtal, viktigare korrespondens, beslutsprotokoll, tillståndsbevis, företagsinteckningsbrev, pantbrev, aktiebrev, betalningsförelägganden och skuldebrev sparas i sju år som huvudregel. I vissa fall kan information behöva sparas längre tid t.ex. till följd av preskriptionsregler, dock i längst tio år. För räkenskapsinformation som sträcker sig längre tid än ett räkenskapsår, t.ex. avtal eller systemdokumentation räknas arkiveringstiden från utgången av det sista räkenskapsår som informationen avser. Det innebär att arkiveringstiden först börjar räknas from året efter det att ett giltigt avtal upphör att gälla och det oavsett avtalstidens längd. Är du exempelvis prenumerant på vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina uppgifter för att kontakta dig vid utskick av vårt nyhetsbrev, så länge du själv önskar det. För dig som är intressent och som lämnat dina kontaktuppgfter till oss via vårt intresseformulär behandlas dina personuppgifter för att kunna kontakta dig med relevant erbjudande för just ditt företag. För det fall vi ingår ett avtal med ditt företag lagras dina uppgifter enligt ovan angivna lagkrav beträffande kundrelationer annars lagras dina uppgifter i maximalt 365 kalenderdagar innan de gallras.

Leverantörsrelation

SEK behandlar identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter samt uppgifter som krävs enligt lag eller enligt anvisning för statligt ägda bolag. Uppgifterna lagras enligt krav i författning. Laglig grund är avtal, rättslig förpliktelse och intresseavvägning.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • fullfölja våra avtalsrättsliga förpliktelser
 • efterleva lagkrav
 • utföra identitetskontroller
 • upprätthålla kontakter och hantera kontaktuppgifter

Vem tar del av dina personuppgifter?

De som kan komma i kontakt med dina personuppgifter är t.ex. SEK:s funktion för inköp, ekonomiavdelning och system-och IT- driftsleverantörer.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Vi lagrar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Vi följer gällande lagstiftningskrav beträffande bokföring och gallring. En faktura eller ett kvitto behöver till exempel hanteras enligt bokföringslagen om räkenskapsinformation, vilket innebär att den sparas i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. I vissa fall kan den behöva sparas längre tid till exempel till följd av preskriptions- eller skatteregler men längst i 10 år.

Relation vid ansökan om anställning

SEK behandlar identifieringsuppgifter, kontaktuppgifter samt övrigt material som till exempel CV. Uppgifterna lagras högst två år. Laglig grund är intresseavvägning respektive samtycke.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • genomföra rekryteringsprocess för den aktuella rekryteringen inklusive eventuella tester och bakgrundskontroller
 • kontakta dig för andra vakanta tjänster i framtiden, under förutsättning att du ger ditt samtycke till denna behandling

Vem tar del av dina personuppgifter?

De som kan komma i kontakt med dina personuppgifter är till exempel SEK:s HR-avdelning, rekryterande chefer, system- och IT-driftsleverantörer och eventuella leverantörer av tester och bakgrundskontroller.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Vi lagrar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Vi lagrar dina personuppgifter i två år efter avslutad rekrytering. När du lämnat samtycke för att kunna bli kontaktad vid vakanta tjänster sparar vi dina personuppgifter så länge samtycket är på plats, dock längst i två år.

4. Utlämning av personuppgifter

SEK säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

Personuppgiftsombud

Sådana mottagare som hanterar personuppgifter för SEK:s räkning ska alltid ingå ett så kallat biträdesavtal med oss för att SEK ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Exempel på sådana leverantörer är företag som hanterar IT-tjänster och rekryteringsärenden för SEK:s räkning.

Andra mottagare

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller mottagarens dataskyddspolicy och information om personuppgiftshantering. Exempel på sådana mottagare är myndigheter då skyldighet att lämna ut personuppgifter föreligger enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.

5. Säkerhet

Säkerheten är viktig för oss och vi har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som bedömts krävas för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

6. Om cookies

SEK:s webbplats använder cookies. Här får du veta vad de används till och hur du kan välja bort dem.

En cookie är en textfil som lagras på din dator och innehåller information. Cookies används för att optimera webbplatsen och förbättra användarupplevelsen för dig som besökare. Det finns två typer av cookies:

 • En permanent cookie sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Filen används till exempel för att du lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån dina önskemål och intressen.
 • En sessions cookie lagras temporärt i besökarens datorminne under tiden en besökare är inne på en webbsida och försvinner när besökaren stänger webbläsaren.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du ändra dina Inställningar för kakor.

7. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.

Begära rättelse

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Begära att uppgifter raderas

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.

Invända mot behandling

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas. Du har även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet samt väcka skadeståndstalan i allmän domstol.

Kontaktuppgifter IMY
Telefonnummer: 08-657 61 00
E-postadress: imy@imy.se

Vill du veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här.

8. Riktlinjer på andra webbsidor

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Våra riktlinjer för behandling av personuppgifter tillämpas endast på vår webbplats, så om du klickar på en länk till en annan webbplats, bör du läsa deras riktlinjer gällande behandling av personuppgifter.

9. Uppdatering av våra riktlinjer

Vi gör regelbunden översyn av våra riktlinjer för behandling av personuppgifter. Uppdateringar sker på denna webbplats. Senaste uppdateringen gjordes i september 2020.

10. Kontakt

Om du har frågor om SEK:s behandling av dina personuppgifter, kontakta Dataskyddsombudet via e-post dataprotectionofficer@sek.se eller
telefon 08-613 83 00.

Om du vill ta del av vilka personuppgifter vi behandlar om dig skickar du en skriftlig, undertecknad begäran där du uppger ditt ärende och folkbokföringsadress samt bifogar en vidimerad kopia av legitimation till:

AB Svensk Exportkredit
Dataskyddsombudet
Box 194
101 23 Stockholm

Sekretessmeddelande Microsoft 365

 1. Sekretessmeddelande Microsoft 365

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök