Hoppa till innehåll

Team Sweden

Team Sweden är ett paraply av myndigheter, verk och bolag som alla jobbar för att hjälpa svenska företag att göra internationella affärer. Ett sammanhållet statligt stöd främjar svensk export till utlandet.

Team Sweden ska främja den svenska exporten och göra det enkelt för svenska företag som vill etablera sig på exportmarknaden. Exportstödet består av bland annat av rådgivning, finansiering, marknadsföring och att främja bilden av Sverige långsiktigt.

SEK ingår i Team Sweden som består av 19 myndigheter och organisationer. Team Sweden kan uppträda i olika konstellationer där de inblandade aktörerna samarbetar kring det svenska exportstöd som behövs.

Svenska företag bidrar i globala projekt 

Team Sweden har ett samarbete för att öka de svenska leveranserna till internationella infrastrukturprojekt. Det handlar till exempel om att skapa goda relationer med stora internationella byggbolag vilket ökar möjligheterna för svenska företag att få exportera.

Swedfund kan finansiera förstudier i länder som är i behov av  investeringar och samtidigt har ett intresse för svenska tekniska och hållbara lösningar. Det kan handla om energi- och transportlösningar, avfallshantering,  specialkonstruktioner som broar, sjukhus, vägar eller bevattning. Om svenska företag sedan får möjlighet att bidra i projektet kan SEK och EKN finansiera det.

Aktörer i Team Sweden

I Team Sweden ingår Almi, Business Sweden, Energimyndigheten, Exportkreditnämnden, IVL Svenska Miljöinstitutet, Kommerskollegium, Naturvårdsverket, RISE AB, Sida, Svensk Exportkredit, Svenska institutet, Swecare, Swedac, Swedfund, Tillväxtanalys, Tillväxtverket, Tullverket, Vinnova, Visit Sweden och Regeringskansliet. Sammansättningen av Team Sweden kan förändras över tid.

Av de aktörer som ingår i Team Sweden samarbetar SEK främst med Exportkreditnämnden (EKN) som garanterar betalningsrisker för företag och banker, Business Sweden som ger råd och stöd, Almi som bistår framförallt mindre företag med lån och rådgivning och Swedfund som är svenska statens utvecklingsfinansiär. Det är till exempel vanligt att EKN garanterar den finansiering SEK bistår exportföretagens köpare med.

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill expandera och utvecklas. Almi investerar även riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och skalbara affärsidéer. Målgruppen är små och medelstora företag med upp till 2550 anställda.

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning, hitta nya intäkter och minska risk. De hjälper även internationella företag att hitta nya affärsmöjligheter i Sverige.

Exportkreditnämnden (EKN) försäkrar företag och banker mot risken att inte få betalt i exportaffärer. EKN är en myndighet och uppdraget är att främja svensk export och svenska företags internationalisering.

Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär med uppdrag att minska fattigdom genom hållbart företagande. I samarbete med strategiska partners ska Swedfund medverka till ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt samt socialt hållbara investeringar som skapar bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. De arbetar för att minska världens fattigdom genom att förmedla resurser och kunskap som gör skillnad för människor i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika.

Det svenska exportkreditsystemet

Se filmen med SEK och EKN som beskriver det svenska exportkreditsystemet.

Regional Exportsamverkan

Regional Exportsamverkan finns i alla län och fungerar ungefär som Team Sweden, fast på regional nivå. Syftet är att regionala aktörer ska samarbeta för att förenkla för företag som vill göra affärer med andra länder. Nu finns en enkel guide Stöd för dig som vill exportera som gör det lite lättare att hitta rätt.

Sök