Hoppa till innehåll

Bolagsstyrning

SEK:s bolagsstyrning är väl genomarbetad för att tillgodose svenska statens krav på avkastning och en effektiv verksamhet.

Bolagsordning

Genom bolagsordningen bestämmer ägaren (staten) bolagets verksamhetsföremål och vissa angivna ramar för verksamheten. Verksamhetens inriktning beslutas dock av riksdagen. Här kan du läsa Bolagsordningen för aktiebolaget Svensk Exportkredit.

Här hittar du alla dokument kring bolagsstyrning.

Styrelsens arbete

Ordförandens uppgifter följer av den svenska aktiebolagslagen och av styrelsens arbetsordning.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning, som bland annat reglerar rapportering till styrelsen, frekvensen och formerna för styrelsesammanträden, delegering samt utvärderingen av styrelsens och vd:s arbete.

Förutom att utse vd är styrelsens främsta uppgifter att fastställa affärsplan och budget, godkänna större investeringar och väsentliga förändringar av bolagets organisation samt fastställa centrala policyer. Därutöver följer styrelsen den ekonomiska utvecklingen och har det yttersta ansvaret för internkontroll och riskhantering.

Styrelsen ansvarar för SEK:s finansiella rapportering. Kvaliteten säkerställs genom att styrelsen tar del av och lämnar synpunkter på förslag till delårsrapporter och årsredovisning innan publicering. Vid styrelsens sammanträden behandlas frågor som har väsentlig påverkan på den finansiella rapporteringen.

Styrelsens utskott

Kreditutskott

Utskottet är styrelsens beredningsgrupp i frågor som rör krediter och kreditbeslut som är av principiell betydelse eller i övrigt av stor vikt för SEK. Vidare ska utskottet, i övriga fall, fatta kreditbeslut utan särskild begränsning vad gäller kreditexponering och kreditvärdighet. Utskottet har, på styrelsens uppdrag, utfärdat en kreditinstruktion, som har anmälts i styrelsen. Sammanträden i Kreditutskottet anmäls av utskottets ordförande vid närmast följande sammanträde i styrelsen. Styrelsen erhåller också protokollen från sammanträdena.

Finans- och riskutskott

Utskottet är styrelsens beredningsgrupp och ska lämna förslag till styrelsen avseende övergripande policys, strategier och riskaptit i alla risk- och kapitalfrågor. Utskottet ska vidare, bland annat, (i) besluta om vissa limiter för risk- och kapitalfrågor, (ii) säkerställa att eget kapital, myndighetskrav och kreditvärderingshänsyn hanteras på ett sådant sätt att de understödjer affärsstrategi, lönsamhet och finansiell styrka, samt (iii) följa upp hur beslut fattade avseende övergripande risker, strategier och limiter efterföljs.

Utskottet har på styrelsens uppdrag utfärdat en Finansinstruktion som har anmälts i styrelsen. Sammanträden i Finans- och Riskutskottet anmäls av utskottets ordförande vid närmast följande sammanträde i styrelsen. Styrelsen erhåller också protokollen från sammanträdena.

Ersättningsutskott

Utskottet bereder frågor om lön och övriga förmåner för verkställande ledningen, samt för övergripande policyfrågor avseende lön och övriga förmåner. Utskottet ska besluta om lön och övriga förmåner för verkställande ledningen (med undantag för vd).

Styrelsen har fastställt en ersättningspolicy samt instruktion för Ersättningsutskottet. Protokoll från sammanträden med utskottet delges styrelsen och genomgås vid sammanträde med styrelsen.

Revisionsutskott

Utskottet är ett beredningsorgan för styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering och att hålla sig informerad om att bolagets principer för den interna kontrollen iakttas. Sammanträden i Revisionsutskottet anmäls av utskottets ordförande vid närmast följande sammanträde i styrelsen. Styrelsen erhåller också protokollen från sammanträdena.

Revisorernas arbete

Styrelsen fastställer årligen ett uppdragsbrev om formerna för revisorernas arbete. Revisorerna tar under året del av skriftligt material som skickats till styrelsen. De går även igenom protokollen från styrelse- och utskottssammanträden.

Revisorerna medverkar vid minst ett styrelsesammanträde per år. Förutom detta har SEK:s vd regelbundna möten med revisorerna under året. I dessa går man igenom revisionens inriktning och omfattning, samordning av intern och extern revision, intern kontroll, kritiska redovisningsfrågor och de finansiella rapporter som SEK lämnar.

Ersättningssystemet

Styrelses ersättningsutskott bereder förslag till beslut i styrelsen om dels personalpolicy, dels totalersättning för vd, övriga ledamöter i företagsledningen, chefen för funktionen för regelefterlevnad och andra personer som är direkt underställda vd, dels villkor för och utfall i bolagets ersättningssystem. Ersättningsutskottet bereder och behandlar vidare dels övergripande frågor om ersättning (lön, pension och övriga förmåner), dels åtgärder för att följa upp tillämpningen av personalpolicyn, dels frågor om succession.

Ersättningsutskottet tillser att relevant kontrollfunktion inom bolaget, tillsammans med utskottet, årligen granskar och utvärderar bolagets ersättningssystem samt granskar om ersättningssystemen överensstämmer med bolagets personalpolicy och relevanta instruktioner avseende ersättning. Granskningsresultatet ska redovisas för styrelsen i en rapport senast samma dag som årsredovisningen avges.

Individuell rörlig ersättning

Den individuella rörliga ersättningen är diskretionär och beslut om utfall och utbetalningar fattas av styrelsen. Alla utfallande belopp är föremål för uppskjuten utbetalning. För att en individ ska kunna erhålla individuell rörlig ersättning sker prövning ske på tre nivåer: bolagsnivå, avdelningsnivå och individnivå.

Varje individ som omfattas bedöms både utifrån prestation och beteende på individuell och funktionsnivå. Rörlig ersättning till enskild kan uppgå till högst tre månadslöner, exklusive arbetsgivaravgift och pensionsförmån. Total rörlig ersättning för funktionen respektive för bolaget kan aldrig överstiga summan av två månadslöner för alla som omfattas av rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen kan bestämmas till noll både på bolags-, funktions- och individnivå.

Bolaget ska tillämpa uppskjuten utbetalning. Första utbetalning om 40 procent görs året efter intjänande och därefter tre utbetalningar om vardera 20 procent vart och ett av de tre efterföljande åren. Om det visar sig att resultatkriterierna inte har uppfyllts, om det efter intjänandeåret förekommit kreditförluster eller återvinningar därav som kan anses vara hänförliga till intjänandeåret, om väsentligt brott mot interna regler har utförts av den anställde eller att utbetalning inte skulle vara försvarbar med hänsyn till bolagets finansiella situation kan justering av tidigare beslutad ersättning komma att göras. Utbetalning ska godkännas av styrelsen. Bolaget betalar arbetsgivaravgifter på utfallande individuell rörlig ersättning, som också berättigar till pension.

Anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bolagets riskprofil

Som ett led i bolagets strategiska analys och planering utför bolaget årligen en intern kapital- och likviditetsutvärderingsprocess. En del av denna utvärdering utgörs av en analys i syfte att identifiera de anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bolagets riskprofil, inklusive de risker som är förenade med bolagets personalpolicy och ersättningssystem. Utfallet av denna analys beaktas vid utformningen av ersättningssystemen för att främja en sund och effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande. För ytterligare information läs mer i årsredovisningen.

Mer om styrelsens kompetens och lämplighet

I Finansinspektionens föreskrift FFFS 2014:1, som är tillämplig för bolaget, anges bland annat att företag ska förklara hur styrelsen, styrelseledamöterna och den verkställande direktören uppfyller kraven på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet. Mot denna bakgrund lämnas följande information:

I SEK:s personalpolicy, som utfärdas av styrelsen, anges att SEK i samband med utseende av styrelseledamöter, tillsättning av vd och ledamöter av företagsledningen eller chef för oberoende kontrollfunktion ska göra en lämplighetsbedömning med syfte att tillse att personer på dessa positioner är lämpliga för uppdraget eller befattningen. En sådan lämplighetsbedömning ska också göras vid annan tidpunkt, om behov anses föreligga.

Lämplighetsbedömning av styrelseledamot ska om möjligt göras innan ledamoten tillträder och kunna användas vid ägarens beslut om nominering. Lämplighetsbedömning av vd och ledande befattningshavare ska göras innan de utses.

Lämplighetsbedömningen görs med beaktande av personens kompetens, erfarenhet, anseende och omdöme. Styrelseledamöter utses i enlighet med ”Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande”. Styrelseledamoten ska ha hög kompetens som är väl anpassad till SEK:s verksamhet, situation och framtida utmaningar. Ledamoten ska vidare ha stark integritet och gott omdöme, som kan förväntas av företrädare för staten. Varje styrelseledamot ska ha förmåga att se till SEK:s bästa och kunna göra självständiga bedömningar av SEK:s verksamhet. Hållbarhetsfrågor är viktiga och det krävs att styrelsen har förmågan att arbeta strategiskt med dessa.

Styrelseledamoten ska vara oberoende och ha en hög grad av integritet. Styrelseledamoten får inte stå i sådan beroendeförhållande till SEK eller dess ledning att oberoendet kan ifrågasättas. När en ledamots erfarenheter bedöms ska särskilt uppmärksammas teoretisk och praktisk erfarenhet av finansiella marknader, rättsliga ramar och krav, strategisk planering och förståelse av ett kreditinstituts affärsstrategi eller affärsplan och hur den genomförs, riskhantering, bedömningar av kreditinstitutets effektivitet och av att skapa effektiv styrning, övervakning och kontroll samt tolkning av kreditinstitutets finansiella information och identifiering av viktiga frågor på basis av denna information och lämpliga kontrollåtgärder. Vid bedömningen av praktisk och yrkesmässig erfarenhet ska bland annat anställningens längd, omfattning av kompetensområden, beslutsrättigheter och ansvarsområde samt antalet anställda beaktas.

Vd ska ha hög kompetens som är väl anpassad till SEK:s verksamhet, situation och framtida utmaningar. Vd ska ha start integritet, gott omdöme samt förmåga att se till SEK:s bästa. Vd ska ha god marknadskännedom, lönsamhets- och kundfokus och erfarenhet av att leda finansiella företag. Vd ska ha intresse för och erfarenhet av hållbarhetsfrågor, hög moral samt god förståelse för risk- och regelefterlevnadsfrågor, finansiell analys samt resultat- och balansräkningsfrågor i finansiell verksamhet. Vd ska ha goda ledarskapsegenskaper och god förmåga att representera SEK i externa sammanhang och media.

Magnus Montan, vd SEK

När en vd:s erfarenheter bedöms ska särskilt uppmärksammas teoretisk och praktisk erfarenhet av finansiella marknader, rättsliga ramar och krav, strategisk planering och förståelse av ett kreditinstituts affärsstrategi eller affärsplan och hur den genomförs, riskhantering, bedömningar av kreditinstitutets effektivitet och av att skapa effektiv styrning, övervakning och kontroll samt tolkning av kreditinstitutets finansiella information och identifiering av viktiga frågor på basis av denna information och lämpliga kontrollåtgärder. Vid bedömningen av praktisk och yrkesmässig erfarenhet ska bland annat anställningens längd, omfattningen av kompetensområden, beslutsrättigheter och ansvarsområde samt antalet anställda beaktas.

Bolagets styrelseledamöter väljs av ägaren vid bolagsstämma för en tid om ett år. Ägaren och bolaget anser att samtliga nuvarande styrelseledamöter väl uppfyller de krav på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet som uppställs i det externa regelverket och i ovan beskriven intern instruktion i bolaget. Styrelseledamöterna har, bland annat, mångårig erfarenhet från ledande befattningar avseende dels omfattande finansiell och industriell verksamhet med internationell inriktning, dels exportfrämjande och dels ägarstyrning. I bolagets årsredovisning anges för varje styrelseledamot dels födelseår, dels utbildning, dels det första året för inval i styrelsen, dels tidigare befattningar, dels andra uppdrag, dels, i förekommande fall, nuvarande uppdrag. Detta finns också att läsa på SEK:s hemsida under bilderna på respektive styrelseledamot.

Styrelsen, som år 2021 utsåg Magnus Montan till bolagets vd, anser att han väl uppfyller de krav på tillräcklig kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet som uppställs i det externa regelverket och i personalpolicyn.

Avvikelse från koden

På följande punkter avviker SEK:s styrning beträffande räkenskapsåret 2021 från Koden:

Valberedning

SEK saknar på grund av ägarstrukturen en valberedning. Nomineringsprocessen följer istället svenska statens ägarpolicy.

Ordförande vid årsstämma

SEK saknar på grund av ägarstrukturen en valberedning som kan lämna förslag på ordförande vid årsstämman. Val av ordförande sker i stället vid årsstämman enligt Aktiebolaglagens bestämmelser. Detta är även i linje med svenska statens ägarpolicy.

Tillsättning av revisorer

Processen med att utse revisorer sker enligt de principer som beskrivs i statens ägarpolicy.

Styrelsens oberoende till ägaren

SEK redovisar inte huruvida styrelseledamöter är oberoende i förhållande till ägaren. Detta i enlighet med statens ägarpolicy som klargör att nomineringar till styrelsen ska offentliggöras enligt Kodens riktlinjer med undantag för redovisning av oberoende i förhållande till större ägare. I statligt helägda bolag saknas skäl för att redovisa oberoende eftersom det inte finns ett minoritetsintresse att ta hänsyn till.

Dokument

 1. Förslag till beslut vid bolagsstämma i Aktiebolaget Svensk Exportkredit

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 2. Kallelse årsstämma 2024

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 3. Ersättningsrapport 2023

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 4. Revisorsyttrande enligt tillämpning av insynslagen 2023

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
 5. Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen 2023

  Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
Karl Johan Bernerfalk Chef Juridik och Inköp, SEK

Vill du veta mer?

Kontakta Karl Johan för mer information.

karl-johan.bernerfalk@sek.se

Sök