Hoppa till innehåll
Debatt 21 december 2021

Vi måste diskutera hur svensk export påverkar klimatet

Pengar har enorm potential att begränsa klimatutsläppen och driva hållbar utveckling framåt. Därför har SEK och EKN stora möjligheter att påverka investeringar, skriver Svensk Exportkredits vd Magnus Montan och Exportkreditnämndens gd Anna-Karin Jatko.

Så bidrar den svenska exportfinansieringen till klimatomställningen

Svensk Exportkredit (SEK) som finansierar svensk exportnäring och Exportkreditnämnden (EKN), som försäkrar företag och banker mot risken att inte få betalt utgör tillsammans det svenska exportfinansieringssystemet. Vår främsta uppgift är att stärka konkurrenskraften hos exportföretag och deras underleverantörer i syfte att öka den svenska exporten. Sverige ligger i framkant som exportnation, världsledande på innovativa och klimatsmarta lösningar. Det ger en enorm potential när hela världen efterfrågar just detta.

Klimatdebatten handlar mycket om hur vi kan minska utsläppen innanför Sveriges gränser och mindre om hur vi minskar utsläppen globalt. Därför efterlyser vi en diskussion om vilken påverkan svensk export har på klimatet. För vi är övertygade om att framgångsrik svensk exportindustri med innovativa lösningar är ett avgörande bidrag som Sverige kan ge till den globala klimatomställningen. Storleken på de svenska industriföretagens export, som utgör mer än 70 procent av deras årliga omsättning, indikerar bidragets omfattning.

Pengar är kanske världens största morot, ett kraftfullt och universellt styrmedel med enorm potential att begränsa klimatutsläppen och driva hållbar utveckling framåt. Därför har SEK och EKN stora möjligheter att påverka investeringar. Sänkta finansieringskostnader och lägre risk är kraftfulla incitament för investeringar i fossilfri energi. För utvecklingsekonomier kan det vara avgörande för att investeringar kan bli av.

Det svenska exportfinansieringssystemet var bland det första i världen att upphöra med exportfinansiering till utvinning och transport av kol. Nu fortsätter vi att visa ledarskap. All statlig utlåning för svensk export, det vill säga hela SEK:s utlåningsportfölj, ska ha nettonollutsläpp senast 2045. Därtill ska andelen gröna lån i SEK:s balansräkning öka till 50 procent senast 2030.

I linje med Sveriges strategi har SEK och EKN en gemensam policy för hållbar finansiering som anger vår hållning mot fossila bränslen och ambitionen att bidra till klimatomställningen och en hållbar värld. Följande gäller för affärer som finansieras och garanteras av det svenska exportkreditsystemet.

  1. Utgå från forskning. SEK och EKN har tillsatt ett vetenskapligt klimatråd som är ett rådgivande expertorgan som syftar till att vägleda det svenska exportfinansieringssystemet så att det ligger i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Klimatrådet är ett kunskapsstöd och en diskussionspartner när det gäller principiella ställningstaganden, till exempel huruvida nya naturgasprojekt är förenliga med Parisavtalet.
  2. Restriktiv hållning till affärer med negativ påverkan på klimatet. Vi finansierar inte kolgruvor, kolkraft och koltransporter. Efter sista december 2022 finansierar vi inte prospektering och utvinning av olja och gas. Vi finansierar inte nya olje- och gaskraftverk som saknar omställningsplan, förutom i undantagsfall i krigshärjade länder eller i fattiga länder med stora utvecklingsbehov.
  3. Fördelaktiga lösningar för hållbar omställning. SEK erbjuder gröna, sociala och hållbarhetslänkade lån för att styra finansieringen mot en hållbar omställning samtidigt som det ger låntagaren ett mer fördelaktigt pris. EKN erbjuder garanti med särskilt fördelaktig täckningsgrad till företag som exporterar gröna lösningar eller gör grön omställning på hemmaplan.
  4. Hållbar utveckling kräver samverkan. Vi samverkar aktivt med exportörer, banker, myndigheter och andra aktörer på nationell och internationell nivå, för att skapa institutionella och affärsmässiga förutsättningar för svenska exportlösningar att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål och Parisavtalet.
  5. Transparens och öppenhet är en förutsättning för hållbar finansiering. Därför ska transparensen öka ytterligare i det svenska exportkreditsystemet så långt det är möjligt med hänsyn till sekretesslagstiftningen. Dessutom rapporterar vi årligen klimatrelaterade risker och möjligheter utifrån Task force for Climate related Financial Disclosure (TCFD:s) rekommendationer samt EBA:s (European Banking Authority) gällande krav.

Men det räcker inte att agera nationellt, vi måste också driva igenom en omställning av det globala exportfinansieringssystemet, främst inom OECD och på EU-nivå. OECD-regelverket behöver moderniseras omedelbart för att exportkreditinstitutens fulla potential ska kunna utnyttjas. Attraktiva incitament såsom anpassade villkor, behövs för att stimulera export av förnybar energi och andra transaktioner som främjar den globala klimatomställningen. Världens exportkreditsystem omsätter årligen 700 miljarder dollar och har därmed en enorm potential att bidra till omställningen, om regelverken ger rätt incitament och rätt restriktivitet.

Vår uppgift är att stärka exportens konkurrenskraft och driva omställningen i rätt riktning. Den svenska exportnäringen har en unik förmåga att hitta lösningar för att klara klimatomställningen.

Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit (SEK)
Anna-Karin Jatko, gd för Exportkreditnämnden (EKN)

 

 

Dokument

  1. Policy för hållbar finansiering

    Ladda ner (öppnas i nytt fönster)

Sök