Hoppa till innehåll
Nyhet 21 februari 2019

SEK Årsredovisning 2018: Med ökat kundfokus stärker SEK svensk exportnäring

SEK har under året arbetat framgångsrikt för att nå nya kunder, främst medelstora företag, vilket resulterat i att bolaget har fler kunder än någonsin. Såväl strategi som den dagliga verksamheten genomsyras av ett större kundfokus. SEK har en stark finansiell ställning och god likviditet, och är fortsatt väl förberett att finansiera svensk exportnäring och därigenom stärka den svenska exportens konkurrenskraft.

Kundbehov i fokus när SEK utvecklar sitt erbjudande

Den framtida tillväxten och sysselsättningen i Sverige förväntas komma från de medelstora och lite mindre företagen. SEK:s strategi är därför att utöka erbjudandet mot fler kunder, främst medelstora företag, men också att fördjupa och bredda affärerna med befintliga kunder. Genom modernisering och digitalisering ska SEK korta ledtiderna i interna processer och integrera IT med affären. Samtidigt ska SEK behålla och attrahera rätt kompetens för att nå ökad kundnytta och lönsam tillväxt. Antalet kunder ökade under 2018 med 12 procent vilket är det högsta i bolagets historia.

SEK:s erbjudande inom Finansiering av kundfordringar har gått mycket bra under året. Allt fler kunder söker lösningar för att förbättra sitt rörelsekapital och för att kunna erbjuda sina kunder förbättrade betalningsvillkor. SEK:s erbjudande inom Customer Finance har också gått bra och affärsvolymen ökade under året. De affärerna görs i samarbete med kundernas egna finansbolag, där de största marknaderna under 2018 varit USA, Spanien och Vietnam. Antalet affärer inom erbjudandena Exportkrediter och Direktutlåning har däremot varit lägre än tidigare år vilket beror på lägre efterfrågan och god tillgång till attraktiv finansiering på marknaden.

Toppbetyg i kundundersökning

Vartannat år följer SEK upp sitt samhällsuppdrag med en kundundersökning. 2018 års kundundersökning ger SEK ett mycket starkt betyg, främst vad gäller god affärsförståelse och hög kompetens. 66 procent av kunderna menar att samarbetet överträffat förväntningarna och hela 97 procent rekommenderar SEK till andra.

Kapitaltäcknings- och riskhanteringsrapport (Pelare 3)

SEK ska offentliggöra information enligt specificerade upplysningskrav en gång per år, i samband med att årsredovisningen publiceras. Pelare 3-rapporten är upprättad i enlighet med EU-krav och svenska bestämmelser, särskilt CRR (EU-förordning nr 575/2013, del 8), Europeiska bankmyndighetens (EBA) tekniska standarder för genomförande (ITS) med avseende på upplysningar av egna medel (EU-förordning nr 1423/2013) och Finansinspektionens föreskrifter om försiktighetsbehov och kapitalbuffertar (FFFS 2014:12). Denna rapport ger tillsammans med årsredovisningen information om SEK:s väsentliga risker som en del av pelare 3-ramverket, inklusive detaljer om SEK:s riskprofil och affärsvolymer enligt kundkategorier och riskklasser som utgör grunden för beräkningen av kapitalkravet.

Dokument

  1. Årsredovisning 2018

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)
  2. Pelare 3 2018

    Ladda ner (öppnas i nytt fönster)

Sök