Hoppa till innehåll
Pressmeddelande 24 april 2023

SEK:s delårsrapport januari–mars 2023: Starkt resultat trots en svagare efterfrågan

Efter det mycket starka affärsflödet under 2022 noterar SEK en något svagare nyutlåning under årets första kvartal. Nyutlåningen till svenska exportörer är fortsatt hög medan nyutlåningen till utländska köpare av svenska varor och tjänster är på lägre volymer.

SEK har under de senaste åren ökat sin utlåningsportfölj, främst avseende rörelsefinansiering och exportkrediter samt förlängt durationen i utlåningsportföljen vilket bidragit till en stabilare och högre intjäning.

Nyutlåningen för det första kvartalet uppgick till Skr 13,8 miljarder vilket är lägre jämfört med motsvarande kvartal ifjol (24,4). Nyutlåningen till de svenska exportföretagen är fortsatt hög medan nyutlåningen till utländska köpare av svenska varor och tjänster är på låga volymer. SEK ser dock en fortsatt stark efterfrågan på exportkrediter och projektfinansiering. Dessa affärer har ofta långa ledtider vilket gör det svårt att bedöma när de stängs.

”Osäkerheten i omvärlden, med ett skifte mot högre räntor, påverkar investeringsviljan. Samtidigt har efterfrågan på finansiering av försvars-, omställnings- och energiprojekt ökat. Vi ser därför fortsatt positivt på utvecklingen av SEK:s affärer under resterande del av året.”

Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit

SEK når en lönsamhet om 6,1 procent under det första kvartalet, en ökning med 3,8 procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år, och drivet av ett starkt räntenetto. Räntenettot uppgick till Skr 633 miljoner vilket är en ökning med 31 procent jämfört med samma period föregående år. Nettoresultat för kvartalet uppgick till Skr 334 miljoner, en ökning med 188 procent jämfört med samma period föregående år.

Upplåningsmarknaderna har visat en lägre riskaptit under kvartalet men tack vare SEK:s starka renommé har bolaget kunnat låna upp Skr 34 miljarder. SEK har bland annat emitterat USD 1,75 miljard i en 3-årig fastförräntad obligation samt en grön emission på Skr 1,5 miljarder.

”Sammantaget kan jag konstatera att SEK fortsatt är väl kapitaliserat och har god likviditetsberedskap för att möta den svenska exportnäringens finansieringsbehov.”

Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit

Resultat januari–mars 2023 (jämfört med januari–mars 2022)

  • Nyutlåning Skr 13,8 miljarder (24,4)
  • Räntenetto Skr 633 miljoner (485)
  • Rörelseresultat Skr 420 miljoner (148)
  • Nettoresultat Skr 334 miljoner (116)
  • Avkastning på eget kapital efter skatt 6,1 procent (2,3)
  • Total kapitalrelation 19,7 procent (12/2022: 20,6)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning Skr 84 (29)

Delårsrapport januari–mars 2023

  1. Delårsrapport januari–mars 2023

    Ladda ner pdf (öppnas i nytt fönster)

Sök